Přijímací řízení do MŠ

Základní informace a kritéria pro přijetí  do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 541/2004 Sb., v platném znění. (Školský zákon)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Do mateřské školy mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2023 dovrší věku 2 let

Zápis se koná ve dnech 2.května – 16. května 2023 ( včetně) a to od 8:00 do 16:00 v pracovní dny.

 K zápisu přicházejí zákonní zástupci dítěte, kteří předloží vyplněné potřebné dokumenty( žádost o přijetí, zápisní list, potvrzení od lékaře), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

A) Podmínky pro přijetí

 • odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy (možnost vyzvednutí v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www)
 • odevzdání Potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování – potvrzeno pediatrem dítěte (možno vyzvednout v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www) – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2023  dosáhnou 5ti let)
 • děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 17 dětí, běžná třída 25 dětí)
 • je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole

§ 876 Občanského zákoníku

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.

(2) Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.

(3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

B) Kritéria pro přijetí

 • v mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ)
 • věk dítěte, přednost mají děti starší
 • datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky

(jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí)

 Formální část zápisu

 • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Potvrzení lékaře (lze stáhnout)
 • Obdrží registrační číslo dítěte
 • Předloží rodný list dítěte
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na www.academicschool.cz  zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 21.4.2023 v Uherském Hradišti

PhDr. Věra Olšáková

ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ