Základní škola

Škola aktivního učení a otevřených možností 

Academic school je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky.  V každém ročníku je jedna třída běžné výuky a postupně vznikají vícejazyčné třídy. Od školního roku 2021 – 2022 probíhá  vícejazyčná výuka v prvním až čtvrtém ročníku a nově i částečně v šestém ročníku. Z důvodu postupného naplňování těchto tříd byla kapacita školy navýšena na 200 žáků.  Škola má k dispozici Školní družinu i Školní klub. Stravovací zařízení v Uherském Hradišti se nachází v areálu školy. 

Na I. i II. stupni je v každé třídě maximálně 19 žáků, ve vícejazyčných třídách do 14 žáků, což  umožňuje individuální přístup ke každému žákovi. Celý tým nadšených  pedagogů používá moderní metody výuky. Jejich cílem je vytvářet především příjemné klima při výuce bez stresu. 

  • Minimálně tři dny předem jsou  termíny a témata písemných prací zveřejněny na internetu. Za den se může psát pouze jedna písemná práce. 
  • Domácí úkoly a referáty jsou zasílány  elektronicky. 
  • Domácí přípravou jsou vedeni žáci k samostatnosti při přípravě na výuku a pro jejich studijní budoucnost. 
  • Místo známek (na prvním stupni) je poskytována dětem prostřednictvím slovního hodnocení zpětná vazba – ta je zaměřena na činnosti a dává směr dalšímu učení, nezahanbuje ani netrestá. Na druhém stupni dáváme možnost opravných písemných prací a tedy možnost oprav známek. Žáci se musí ale znovu připravovat na opravnou písemnou práci, mohou využít konzultací s pedagogem. Známka z opravné písemné práce se v systému přepíše, tedy platí pouze opravená známka – je důležité, že se zlepšily znalosti žáka a jsou tedy na vyšší úrovni. Každá známka má váhu 1 – 10, podle obsažnosti zkoušení.
  • Klíčem ke kvalitnímu učení jsou hlavně smysluplnost, přiměřenost učiva a metod věku dítěte, svobodná volba postupu práce, vlastní aktivita dětí, spolupráce.

 Škola dává  žákům odborné vzdělání, rozvíjí jejich osobnost, buduje zdravé sebevědomí a dbá na prevenci patologických jevů.

 Řídí se programem Respektovat a být respektován.

Již řadu let se zaměřuje na projekty ve výuce, kooperativní a konstruktivistické vyučování, skupinovou práci, práci s nadanými žáky aj.. 

Žáky vede k vlastnímu hodnocení jejich práce. Má vlastního speciálního pedagoga. Využívá zahraničních lektorů a učitelů. 

Učitelé angličtiny a čeští učitelé pracují  jako rovnocenní partneři, kteří pomáhají každému dítěti dosáhnout jeho maxima. Každý týden učitelé na společných schůzkách diskutují o tom, co bude obsahem jednotlivých vyučovacích hodin tak, aby výuka v obou jazycích byla koordinována. Angličtí učitelé působí nejen v hodinách cizího jazyka, ale spolupracují s českými učiteli i při výuce v dalších předmětech daných osnovami základní školy. Žáci tak získávají nenásilným způsobem základní  anglickou slovní zásobu v různých oborech. Rodiče mají navíc možnost pro své dítě volit už do první třídy směr s rozšířenou výukou anglického jazyka. V rámci školného mají pak tito žáci ve výukovém programu zařazeny další hodiny vedené pouze v angličtině. Výuka v těchto hodinách je zaměřena na procvičování plynulého čtení s porozuměním, na procvičení korektní výslovnosti a plynulosti mluveného slova a dále také na upevnění  matematických pojmů a úkonů.

Škola nabízí rodinnou atmosféru. Podporuje pozitivní myšlení žáků. Používá při výuce nejnovější interaktivní tabule, děti mají přístup k tabletům nebo k NTB, které jsou používány jako učební pomůcky. Používá známé zdroje a programy, které využívají i jiné mezinárodní školy po celém světě.

Učitelé podporují inkluzivní prostředí ve škole. Učebny jsou interaktivní, kreativní a stimulující.

¨