Práce s nadanými » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Práce s nadanými

PRÁCE S NADANÝMI

Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do vzdělávání v Academic School je významné proto, že nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něž chceme reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky inkluzí v běžných třídách.

Protože nadaný žák může disponovat jedním nebo několika druhy nadání, je náš program zaměřen všeobecně, nicméně převažuje u žáků Academic School většinou nadání na přírodní vědy. Po procesu identifikace a sestavení PLPP přistupuje pedagog ke každému dítěti podle jeho zájmů a potřeb. Jde o období dostatečně dlouhé pro systematické sledování žáků, pro podrobné rozpoznávání jejich nadání, pro vhodnou motivaci a rozvoj jejich nadání i pro možnost jejich uplatnění v konkrétních činnostech.

Některá specifika nadaných žáků, která sledujeme:

 • žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky
 • vlastní pracovní tempo
 • vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu
 • rychlá orientace v učebních postupech
 • záliba řešení problémových úloh
 • kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů
 • zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve
 • vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte

Pro mimořádně nadané žáky vytváříme pozitivní klima díky dostatečné vnímavosti okolí ke specifikům žáka. Za nezbytné a zároveň velmi důležité považujeme správné určení diagnostiky. K tomuto účelu používáme testy a zejména spolupráce s psychologem.

Úpravy způsobů výuky u mimořádně nadaných žáků:

 • doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
 • zadávání specifických úkolů
 • zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
 • občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka

Velmi důležité je předání informací žákům a rodičům, sestavení PLPP pro žáka na základě dohody mezi žákem, rodičem a učitelem.

Vzhledem ke složitosti této problematiky jsme vypracovali studii – projekt „Práce s nadanými“, který se zaměřuje na prediagnostiku nadaných a tvorbu metodických materiálů pro pedagogy a tyto žáky v oblasti matematiky a logiky. Na tomto projektu se podílí naši partneři: Gymnázium Lesní čtvrť – Zlín, Základní škola – Komenského Malenovice, Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jako odborný garant a psycholožka PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání v ČR.

Na plánu pedagogické podpory se úzce podílí vyučující, v jehož předmětu je žák evidován jako nadaný nebo mimořádně nadaný, rodiče, třídní učitel a dle potřeby ostatní pedagogové. K depistáži nadaných a mimořádně nadaných žáků využíváme vlastní dotazníky, na jejichž základě odesíláme žáky do PPP.

Samotný dokument je evidován v podobě písemné i elektronické. Dokument je průběžný a mění se dle potřeb a zájmů žáka. Změny jsou evidovány v elektronické podobě.

Samotné vyhodnocení se provádí průběžně a na konci školního roku v elektronické podobě.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

IVP sestavuje speciální pedagog na základě doporučení ze školského poradenského zařízení a vyučující konkrétního předmětu, v jehož předmětu je žák evidován jako nadaný nebo mimořádně nadaný ve spolupráci s PPP, speciálním pedagogem a třídním učitelem. Jde o dokument průběžný, který se mění dle potřeb a zájmů žáka a s tím je spojena i jeho evaluace, která je také průběžná. IVP je evidován jak v písemné, tak i v elektronické podobě.