Přijímací řízení do MŠ » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Přijímací řízení do MŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 probíhá v souladu se zákonem č. 541/2004 Sb., v platném znění. (Školský zákon)

Do mateřských škol mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2024 dovrší věku 2 let.

Zápis se koná ve dnech 6.května – 16. května 2024 (včetně) a to od 8:00 do 16:00 v pracovní dny.

K zápisu přicházejí zákonní zástupci dítěte, kteří předloží vyplněné potřebné dokumenty:

 • žádost o přijetí
 • zápisní list
 • potvrzení od lékaře
 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy.

Odevzdání Potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování. Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let).

Děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 17 dětí, běžná třída 25 dětí).

Je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných, než je průměr v populaci.

Oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole.

POMOCNÉ KRITÉRIA

Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí.

V mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ).

Věk dítěte, přednost mají děti starší.

Datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky.

§ 876 Občanského zákoníku

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.
(2) Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.
(3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

Průběh zápisu:

 • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Potvrzení lékaře (lze stáhnout).
 • Obdrží registrační číslo dítěte
 • Předloží rodný list dítěte
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat
 • Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte
 • Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na www.academicschool.cz zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.
 • Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 21.4.2024 v Uherském Hradišti
PhDr. Věra Olšáková
ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.

Mateřská škola

MAŘATICE

Sadová 1385
Uherské Hradiště 68605

Telefonní číslo: (+420) 572 111 019
Telefonní číslo: (+420) 775 983 440
E-mail: msuh@academicschool.cz

Mateřská škola

KUNOVICE

Panská 24
Kunovice 68604

Tel.: (+420) 777 308 347
E-mail: msuh@academicschool.cz

Mateřská škola

NEMOCNICE

J. E. Purkyně 365
Uherské Hradiště 68601

Tel.: (+420) 778 057 538
E-mail: msuh@academicschool.cz