Školní družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci i vzdělávací a zájmové aktivity.

Ve třech odděleních nabízí dětem tým vychovatelek rozmanité aktivity, ve kterých chtějí podpořit tělesný i duševní rozvoj dětí. 

Činnosti se vhodně střídají a doplňují, respektují osobnosti dětí, věk i jejich individuální schopnosti. Posilují klíčové kompetence, vedou děti k týmové spolupráci, empatii, seberealizaci a snaží se rozvíjet individuální talenty. 

Ve vzdělávacích a zájmových oblastech vedeme děti ke smysluplnému trávení volného času. V letošním roce s dětmi pomyslně cestujeme po různých státech a místech. Poznáváme kulturu a zvyky jiných států. Různorodými tematickými činnostmi chceme dětem rozšířit obzor jejich poznání.

Kreativními aktivitami v odděleních rozvíjíme u dětí tvořivé myšlení, fantazii a manuální schopnosti. Dáváme také prostor pro spontánní tvořivou hru, četbu knih i poznávání nových obzorů povídáním v komunitních kruzích nebo při edukativních hrách.

Podporujeme u nich zdravý životní styl a tělesnou zdatnost častým pobytem dětí venku. Kdykoli nám to počasí dovolí využíváme přilehlý park s hřištěm, kde mohou děti trávit čas na čerstvém vzduchu při hrách s míčem, na workoutových prvcích, na pískovišti, nebo jen při volných hrách, kreslení a povídání na piknikových dekách. 

Vedeme děti také k samostatnosti v sebeobslužných činnostech, ke slušnému chování a vzájemnému respektu vůči sobě navzájem i dospělým osobám.

Důležitým hlediskem je upevňování osobnostních a sociálních vazeb mezi dětmi v třídních kolektivech i mimo ně.

Aktivně spolupracujeme s pedagogy  1. stupně v oblastech, ve kterých je družina a škola úzce propojena. Děti školní družiny se kreativně a umělecky podílejí na akcích, které škola pravidelně připravuje, např. vánoční a velikonoční dílny, zpívání u vánočního stromu, Mikulášská nadílka, výzdoba školy dle ročních období. 

Chceme také spolupracovat s rodiči a společně řešit jak problémy dětí, tak i jejich úspěchy a radosti, které ve škole zažívají.

V rámci školní družiny nabízíme dětem pestrou nabídku zájmových kroužků, které mají možnost navštěvovat  a rozvíjet se v oblastech, které jsou jim blízké pod vedením zkušených lektorů.

Našim prvořadým cílem je vytvořit ve školní družině pro děti harmonické a přátelské zázemí, ve kterém se budou cítit příjemně a bezpečně a budou zde rády trávit svůj čas.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny:

  • ranní školní družina: od 7:00 do 8:45 
  • odpolední školní družina: od 11:40 do 17:00

Kontakt:

Vedoucí: Lenka Lancová
Telefonní číslo: +420 777 232 029
E-mail: lenka.lancova@academicschool.cz, eva.soukupova@academicschool.cz