Povinné údaje » Academic School - vícejazyčný vzdělávací komplex v Uherském Hradišti
 

Povinné údaje

Povinné informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

 

NÁZEV

Academic School, Mateřská škola, základní škola a střední škola, s.r.o.
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště 686 05

 

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovatelem školy je soukromý subjekt, PhDr. Věra Olšáková.. Soukromá organizace vznikla dne 01.01.1993 na základě zřizovací listiny.

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 26199.

 

HLAVNÍ ÚČEL

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a prováděcími předpisy.

Právnická forma: společnost s ručením omezeným
Ředitelka školy: PhDr. Věra Olšáková

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Adresa školy (fakturační adresa)
Academic School, Mateřská škola, základní škola a střední škola, s.r.o.
Studentské náměstí 1531
686 05 Uherské Hradiště

Telefonní čísla
773 687 593, 576 519 343

Emailové adresy
academic@academicschool.cz,

mateřská škola
msuh@academicschool.cz

základní škola
zsuh@academicschool.cz

střední škola
ssuh@academicschool.cz

Adresa internetové stránky
www.academicschool.cz

Datová schránka
ID datové schránky: suvci4z

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny kanceláře školy – pracovní dny (s výjimkou letních prázdnin):
08:00-15:00 pondělí – čtvrtek
08:00-12:00 hod. pátek

 

ČÍSLA ÚČTU

Čísla účtu školy
Školné: 2502515273/2010
Stravné: 2402539630/2010

 

IČO, DIČ, IZO, REDIZO

IČ: 25349520
DIČ: CZ25349520
REDIZO: 600 001 661
IZO ZŠ: 110009312
IZO MŠ: 110009321
IZO ŠD: 110009339
IZO ŠK: 150078412
IZO ŠJ: 110009347

 

GDPR

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. (§ 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

 

OCHRANA OZNAMOVATELE

Zřídili jsme nový vnitřní oznamovací systém pro ochranu oznamovatelů. Směrnice je k dispozici v kanceláři školy.
email: ochranaoznamovatele@academicschool.cz
tel.: +420 773 687 593
příslušná osoba:
Mgr. Alexandra Krušinová

Případně se můžete obrátit na oznamovací systém Ministerstva vnitra ČR na jejich webových stránkách.

Formulář pro oznamovatele

Informace o ochraně oznamovatelů

 

PŘEDPISY

Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
  • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
  • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění
  • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPONOSTI

Forma zveřejňovaných informací na webové stránce www.academicschool je v souladu s vyhláškou o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), v platném znění.

Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech: doc, docx, PDF, xls