MŠ Kunovice 2018-04-25T19:21:48+00:00

Mateřská škola Kunovice

Od 3.1.2013 zahájila ZŠ a MŠ Čtyřlístek spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Kunovice. Tato spolupráce spočívala v poskytování služeb ,,Provoz zařízení péče o děti“ v hlídacím centru v areálu Podnikatelského inkubátoru. 1.9.2015 se toto místo zařadilo pod MŠMT,čímž získalo statut ,,Mateřská škola“. Od září 2017 se Čtyřlístek změnil v nový vzdělávací komplex Academic school, který nabízí moderní vzdělávání v soukromé mateřské a základní škole.

Průběh dne

7:00

 • otevření- Vítáme se podáním ruky a kontaktem očí
 • povídáme si o tom, co jsme prožili, děti si mohou do MŠ přinést hračku. Abychom zabránili zvýšené agresivitě, nenosí atrapy zbraní a ze spontánních her jsme společně vyloučili stavbu zbraní nebo jejich používání v námětových hrách
 • pitný režim, nabídka ovoce v průběhu celého dne, konzumace snídaně z vlastních zdrojů
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • postupné začleňování podnětů pro práci individuální, skupinovou nebo společnou v rámci tématu

8:30 – 9:00

 • průběžná svačina podle potřeb dětí, jídlo přivážíme z Uherskohradišťské nemocnice,a.s.

9:00 – 10:00

 • rituální hlas zvonečku svolává děti do kruhu, kde si předáváme prožitky z dopoledních činností. Součástí tohoto shrnutí bývá komunitní kruh,  rozšiřování, upevňování a ověřování nabytých zkušeností a vědomostí, diskuse, pohybové a hudebně pohybové hry
 • výchovně-vzdělávací program
 • výtvarná činnost

10:00 – 11:30

 • pobyt venku – uskutečňuje se v rámci otužování i za nepříznivého počasí

11:45 – 13:00

 • oběd – usedáme k již připravené polévce, ale druhé jídlo si děti společně s příbory chystají samy umývání zubů, příprava na odpočinek odpočinek na lehátkách – cílená relaxace s hudbou, předčítání pohádek
 • předškoláci nemusí odpočívat-pracují na úkolech pro předškoláky

od 13:45

 • průběžné vstávání dle potřeb dětí (po dohodě s rodiči) – klidové aktivity nespících dětí
 • logopedie 1x 14 dní

od 14:15

 • průběžná odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí a možnost pokračovat v započatých pracích dne

14:15 – 17:00

 • spontánní aktivity dětí
 • výtvarná činnost,práce s předškoláky
 • keramika,pohybové aktivity, cvičení na rehabilitačních míčích
 • za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy

17:00

 • uzavření mateřské školy

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ Kunovice – běžná třída

Cena zahrnuje: výuku, bruslení dětí (předškolní děti), pojištění dětí, výtvarné potřeby, částečné plavání v MŠ, otevřeno od 6 hodin do 18 hodin, celoroční provoz (v době hlavních prázdnin otevřena MŠ Mařatice).

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní) – v případě zájmu v MŠ Mařatice.

Strava je cca do 1 000,- Kč za celodenní stravování.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka
jedno dítě 24 000 Kč 2 000 Kč*

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

*     2 000 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019

 

Žádost o přijetí_MŠ Kunovice

Potvrzení lékaře_MŠ Kunovice

Základní informace a kritéria pro přijetí do mateřské školy

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 •         do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2018 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu:

 •         k zápisu přicházejí zákonní zástupci
 •         předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 •         každé dítě obdrží přidělené registrační číslo

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 •         odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy (možnost vyzvednutí v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www)
 •         odevzdání Potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování – potvrzeno pediatrem dítěte (možno vyzvednout v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www) – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2018 dosáhnou 5ti let)
 •         děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 15 dětí, běžná třída 20 dětí)
 •         je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 •         oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole
 1. B) Preferenční kritéria
 •         v mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ)
 •         věk dítěte, přednost mají děti starší
 •         datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky

(jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí)

Formální část zápisu

 •         Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Potvrzení lékaře (lze stáhnout)
 •         Obdrží registrační číslo dítěte
 •         Předloží rodný list dítěte
 •         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na www.academicschool.cz  zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 12.4.2018 v Uherském Hradišti

PhDr. Věra Olšáková

ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.