ACADEMIC SCHOOL provozuje čtyři mateřské školy s jedinečnými přístupy a více než dvacetipětiletou tradicí. Dvě mateřské školy se nachází na území města Uherské Hradiště, třetí mateřskou školu provozuje v Kunovicích a čtvrtou ve Zlíně. Ve všech mateřských školkách je kladen důraz na individuální přístup, třídy jsou naplňovány v počtu 14 až 25 dětí. Učitelé s dětmi pracují ve skupinkách a každému dítěti je v počátku umožněna adaptace s rodičem.
Mateřské školy pro děti vytvářejí rodinné prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností – každé dítě je přijímáno jako osobnost, posiluje se sebevědomí dětí, respektují se jejich názory.
V mateřských školách se děti postupně seznamují s angličtinou, v Mařaticích je vícejazyčná třída s rodilým mluvčím.

MŠ MAŘATICE – BĚŽNÁ
MŠ MAŘATICE – VÍCEJAZYČNÁ
MŠ NEMOCNICE
MŠ KUNOVICE
MŠ Zlín

Zápis do mateřské školy 2.5. – 16. 5. 2021

Na základě opatření, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy budou zápisy do mateřských škol probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Základní informace:

 • povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let
 • přijmout do mateřské školy se mohou pouze děti, které dosáhnou do 31.8.2021 minimálně dvou let

Proběhne tedy formální část zápisu, kdy zákonní zástupci dítěte podají dokumenty potřebné k zápisu:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení praktického dětského lékaře že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování
 • prostá kopie rodného listu
 • zápisní list

a to jedním z těchto způsobů:

 • do datové schránky školy (identifikátor naší DS: suvci4z),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – směřovat na e-mail msuh@academicschool.cz,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole

Poté zákonní zástupci obdrží registrační číslo dítěte.

Na základě těchto dokumentů bude zákonným zástupcům uděleno registrační číslo.

SDĚLENÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

 • Po ukončení zápisu bude do tří pracovních dnů na www.academicschool.cz (záložka Zápis do mateřské školy) zveřejněn seznam přijatých dětí dle přiděleného registračního čísla. 
 • Poté budou školou připraveny dokumenty Rozhodnutí o přijetí  dítěte  a Smlouva o vzdělávání pro školní rok 2021/2022.  
 • Oba zákonní zástupci osobně podepíší výše uvedené dokumenty ( rozhodnutí o přijetí a smlouva o vzdělávání) při osobní návštěvě mateřské školy  

Základní informace a kritéria přijetí do mateřské školy 2020/2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 •  do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2020 dovrší věku 2 let
 • pro děti, které dovrší do srpna 2020 věku 5 let je předškolní vzdělávání povinné

 

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 •         odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy (ke stažení na www)
 •         odevzdání Čestného prohlášení o očkování, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování –  ( ke stažení na www) – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2020 dosáhnou 5ti let)
 •         je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 •         oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole
 1. B) Preferenční kritéria
 •         v mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ)
 •         věk dítěte, přednost mají děti starší
 •         datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky

(jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí)

Formální část zápisu

 •         Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Čestné prohlášení (lze stáhnout), Zápisní list (lze stáhnout)
 •         Obdrží registrační číslo dítěte
 •         Zašle rodný list dítěte
 •         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 3 pracovních dnů na www.academicschool.cz  zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 16.4.2020 v Uherském Hradišti

 

PhDr. Věra Olšáková

ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.

Dokumenty platné pro zápis pro školní rok 2021/2022

Potvrzení lékaře_MŠ Mařatice_Kunovice_Nemocnice_2020_2021.docx (1)1

ZÁPISNÍ-LIST_Mařatice_Kunovice_Nemocnice_2021_2022 (MŠ Mařatice, Kunovice, Nemocnice)

Žádost o přijetí  –  MŠ Mařatice

Žádost o přijetí – MŠ Kunovice

Žádost o přijetí – MŠ při Uherskohradišťské nemocnici

Veškeré vyplněné dokumenty zasílejte na adresu:

Academic School, MŠ a ZŠ,s.r.o.

Sadová 1385

686 05   Uherské Hradiště

Mějte přehled o všem, co se v naší škole děje.