MŠ UH

MŠ ZL

ZŠ UH

ZŠ ZL

SŠ ZL

O nás

ACADEMIC SCHOOL je vzdělávací komplex, který nabízí moderní vícejazyčné vzdělávání v soukromé mateřské a základní škole ve Zlíně a Uherském Hradišti. ACADEMIC SCHOOL je škola s více než pětadvacetiletou tradicí. Přináší nejmodernější formy vzdělávání s akcentem na individuální přístup, výuku jazyků rodilými mluvčími metodou CLIL (výuka dalších předmětů v angličtině) a využití informačních technologií. ACADEMIC SCHOOL je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Spolupráce Fakultní základní školy a mateřské školy Academic School, s.r.o. v Uherském Hradišti s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci – od 23. 8. 2007

Obě školy spolupracovaly, spolupracují a budou spolupracovat při:

 • tvorbě učebnic matematiky pro první stupeň ZŠ v nakladatelství PRODOS Olomouc,
 • tvorbě Škního vzdělávacího programu Academic School a jeho průběžném vyhodnocování,
 • přípravě a realizaci „Letní školy s didaktikou matematiky“ v Uherském Hradišti (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013….) včetně vystoupení v programu,
 • přípravě a realizaci podzimní školy MAKOS 2008 ve Velkých Karlovicích jako hlavní pořadatel
 • podzimních škol péče o talenty MAKOS 2009, 2010, 2011, 2012, …. včetně vystoupení v programu
 • řešení projektů:
 • projekt ESF, Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) „Matematika pro všechny“, tvorba příkladů pro I. st
 • řešení projektu ESF OP VK „Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi“ 2009 – 2012
 • ESF OP RLZ („Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu“), projekt JČMF 2006 – 2009
 • MŠMT ČR NPV II. („STM Morava“),
 • Sokrates – Comenius („Motivate Me“),
 • „Matematika pro všechny“ (JČMF – SUMA) 2012 -2014
 • rozvoji poznatků žáků a studentů obou škol (PhDr. Olšáková vystupuje v semináři z didaktiky matematiky na PřF UP v Olomouci, prof. RNDr. Josef Molnár CSc. vede výuku žáků v matematice na AS Uherské Haradiště),
 • uskutečnění „Jarmarku vědy a umění “ ve spolupráci s MěÚ UH 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 …
 • podávání a řešení projektu ESF OP VK „Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi“ ( další Výzvy do roku 2015)
 • práci s nadanými žáky ZŠ (individuální studijní plány, přírodovědný kroužek „Věda je zábava“ aj.),
 • organizaci matematicko–logické soutěže „Čmelda Pepík“ od r. 2008.

Přírodovědný kroužek

Od října 2007 ve škole začal působit Přírodovědný kroužek. Tento kroužek vznikl pod záštitou Přírodověděcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kroužek využívá podněty pro práci z projektu Věda je zábava – http://vedajezabava.upol.cz/ .

Jde o soutěž třídních kolektivů – II.stupně ZŠ , která má vždy určité téma. Ve školním roce 2006 – 2007 to byla „Energie“ a ve školním roce 2008 – 2009 „Člověk a výživa“. Od školního roku 2008 – 2009 jsme kroužek rozšířili také pro děti z naší mateřské školy a v následujícím školním roce pro žáky I.stupně naší školy. Kroužek v dalších letech působí se všeobecným zaměřením.

Kroužek se scházel 1x za týden a k tomu ještě plnil „korespondenční soutěž“. Jejím prostřednictvím, se mají možnost účastníci seznámit s významnými osobnostmi z různých vědních oborů. V kroužku si žáci ověřují své teoreticky nabyté vědomosti. Pro pokusy byly vybrány běžně dostupné věci jako např. fazole, buráky, džus, cola, papír. Byly to jednoduché demonstrativní pokusy, které byly názorné, srozumitelné a v mnoha ohledech zasahovaly do běžného života.

V dalších letech je kroužek žákům nabízen v různých obměnách.

Klub nadaných dětí

Klub nadaných dětí  vznikl ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci – prof. RNDr. Josef Molnár CSc. a MENSOU ČR – Ing. Tomáš Blumestain.

PhDr. Věra Olšáková, prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

V naší škole pracují učitelé angličtiny a čeští učitelé jako rovnocenní partneři, kteří pomáhají každému dítěti dosáhnout jeho maxima. Každý týden učitelé na společných schůzkách diskutují o tom, co bude obsahem jednotlivých vyučovacích hodin tak, aby výuka v obou jazycích byla koordinována. Angličtí učitelé působí nejen v hodinách cizího jazyka, ale spolupracují s českými učiteli i při výuce v dalších předmětech daných osnovami základní školy. Žáci tak získávají nenásilným způsobem základní  anglickou slovní zásobu v různých oborech. Rodiče mají navíc možnost pro své dítě volit už do první třídy směr s rozšířenou výukou anglického jazyka. V rámci školného mají pak tito žáci ve výukovém programu zařazeny další hodiny vedené pouze v angličtině. Výuka v těchto hodinách je zaměřena na procvičování plynulého čtení s porozuměním, na procvičení korektní výslovnosti a plynulosti mluveného slova a dále také na upevnění matematických pojmů a úkonů.

Ve všem, co děláme, se snažíme vytvořit rodinnou atmosféru a podporujeme pozitivní myšlení žáků. Používáme při výuce nejnovější dotykové panely, děti mají přístup k tabletům nebo k NTB, které jsou používány jako učební pomůcky. Používáme známé zdroje a programy, které využívají i jiné mezinárodní školy po celém světě.

Naši učitelé podporují inkluzivní prostředí ve škole a naše učebny jsou interaktivní, kreativní a stimulující. 

CLIL – Content and Language Integrate Learning

/classes with extended English language teaching/

In our school, the English teachers and the Czech teachers work as equal partners to help every child reach their potential. They hold co-planning meetings every week, where they discuss the following weeks lessons and the content of these lessons. The English teachers teach the main English lessons and cooperate with the Czech teachers for Maths, Art, PE and Science.

During lessons with English teachers, the instructions are 100% in English so that the children hear the language and correct pronunciation. This means they can also practice the vocabulary at home and in day to day life.

Our school has a ‘happy family’ atmosphere and we promote a positive ethos in all we do. We use the latest interactive whiteboards in all classes and all children have access to tablets which are used as learning aids. We use well known resources and programs which  other international schools around the world use.

Our teachers promote an inclusive environment in the school and our classrooms are interactive, creative and stimulating. Apart from the main English subjects, we also promote and reinforce the English language in other subjects such as Maths, Drama, Art, Music, PE and Science.

 

Kontakty

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Academic School,
Mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 519 343,  + 420 603 502 863
E-mail: zsuh@academicschool.cz

Mateřské školy 
Sadová 1385, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
Panská 24, 686 04 Kunovice

Tel.: +420 572 111 019, +420 775 983 440
E-mail: msuh@academicschool.cz

IČ: 25349520; DIČ: CZ25349520
ZO: 110 009 312; REDIZO: 600 001 661
Jednatel: PhDr. Věra Olšáková
Bankovní spojení: 218375059/0600
Datová schránka: suvci4z
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 26199.

ZLÍN

Academic School,
Mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

Tel.: +420 576 037 121
E-mail: mszl@academicschool.cz, zszl@academicschool.cz

Academic School,
Střední škola, s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

Tel.: +420 576 037 216
E-mail: sszl@academicschool.cz

IČ: 26215829; DIČ: CZ26215829
IZO: 107870568; REDIZO: 600014479
Jednatelé: PhDr. Věra Olšáková, Zdeněk Polách
Bankovní spojení: 1002942661/0100
Datová schránka: 5du45t4
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37357.