Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

OBECNÉ INFORMACE

VĚK dítěte –  6 let k 31. 08. 2023:

 •  dítě narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017,
 •  děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dítěte narozeného od ledna do konce června 2018 je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

 • Vyplnění elektronické přihlášky k zápisu (rodiče jsou informováni e-mailem o přijetí přihlášky a o datu jejího zaregistrování /popř. času/).
 • Absolvování formální části zápisu – podání Žádosti o přijetí k zápisu.
 • Je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných, než je průměr v populaci (nad 2 %), vzhledem k zaměření školy – práce s nadanými.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 

Kritéria pro přijetí – běžná třída, vícejazyčná třída:

 • Docházka do mateřské školy Academic School.
 • Počet let docházky dítěte do mateřské školy Academic School a délka jeho pobytu v těchto dnech (přednost při přijímání budou mít děti s vyšším počtem dnů docházky do MŠ).
 • V základní škole se již vzdělává starší sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné ZŠ a MŠ).
 • Pokud zákonný zástupce doloží zprávu z PPP popř. jiného školského poradenského zařízení, ve které se uvádí, že se jedná o dítě s nadáním (naše škola se profiluje prací s nadanými žáky a jejich vyhledáváním).
 • V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium, přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.

(Jedná se o kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala, kdyby musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení podle předcházejících kritérií by bylo u všech žádosti shodné.)

A na závěr: 

 • Doporučení od nás:  „Úkoly čmeldy Pepíka“, pořádané Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o. nebo „Logické olympiády“, pořádané Mensou ČR.

ORGANIZACE ZÁPISU

 • Formální část zápisu – vyplnění elektronické přihlášky k zápisu (každý žák bude mít přiděleno registrační číslo), osobní doručení kompletně vyplněné žádosti o přijetí škole v termínu zápisu. 
 • Motivační část zápisu – proběhne ve škole za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
 1. Vyplnění elektronické přihlášky k zápisu v termínu od 13. 03. 2023 do 13. 04. 2023 na webových stránkách školy ZDE.
 2. Průběh motivační části zápisu k povinné školní docházce za osobní přítomnosti ve škole dne 13. 04. 2023.
 3. Osobní doručení kompletně vyplněné a podepsané (oběma zákonnými zástupci!) žádosti o přijetí/žádosti o odklad v listinné podobě dne 13. 04. 2023, včetně povinných příloh.

POVINNÉ PŘÍLOHY

 • Rodný list dítěte.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce.
 • Průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
 • Oprávnění zastupovat dítě – v případě, kdy dítě zastupuje jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:

 • pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.
 1. Vyplnění elektronické přihlášky k zápisu od 13. 03. 2023 do 13. 04. 2023 na webových stránkách školy ZDE.
 2. Osobní doručení kompletně vyplněné a podepsané (oběma zákonnými zástupci!) žádosti o přijetí a žádosti o odklad v listinné podobě dne 13. 04. 2023, včetně povinných příloh.
 • Povinné přílohy – doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení v řádném termínu (do 30. 04. 2023!), správní řízení o odkladu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit.
 • V případě, že ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky dítěte o jeden školní rok, zákonný zástupce bude informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a o možných způsobech jejího plnění.

SDĚLENÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE 

 • Po ukončení zápisu bude do tří pracovních dnů na www.academicschool.cz (záložka Zápis do první třídy) zveřejněn seznam přijatých, příp. i nepřijatých žáků, dle přiděleného registračního čísla. 
 • Poté budou školou bez zbytečného odkladu připraveny dokumenty Rozhodnutí o přijetí žáka, Rozhodnutí o odkladu žáka, příp. Rozhodnutí o nepřijetí žáka.  
 • Oba zákonní zástupci po předchozí domluvě osobně podepíší a převezmou výše uvedené dokumenty.

PhDr. Věra Olšáková

jednatelka a ředitelka školy