Vícejazyčný modul

Škola nabízí už do první třídy rozšířenou výukou anglického jazyka. Žáci v těchto třídách přirozenou cestou rozvíjejí své jazykové dovednosti nejen v hodinách angličtiny. Díky rodilým mluvčím angličtina lektorek a dětí zní nejen při výuce, ale už při otevření dveří budovy, a pak i na chodbách během přestávek.  Angličtí učitelé působí nejen v hodinách cizího jazyka, ale spolupracují s českými učiteli i při výuce v dalších předmětech daných osnovami základní školy. Žáci tak získávají nenásilným způsobem základní  anglickou slovní zásobu v různých oborech.  V rámci školného mají pak žáci ve výukovém programu zařazeny další hodiny vedené pouze v angličtině. Výuka v těchto hodinách je zaměřena na procvičování plynulého čtení s porozuměním, na procvičení korektní výslovnosti a plynulosti mluveného slova a dále také na upevnění matematických pojmů a úkonů. Každý týden učitelé na společných schůzkách diskutují o tom, co bude obsahem jednotlivých vyučovacích hodin tak, aby výuka v obou jazycích byla koordinována. Pro výuku v anglickém jazyce škola používá řadu osvědčených výukových materiálů a učebnic; žáci mají k dispozici knihovnu s anglickou literaturou.

Od 6. třídy mají děti celkem 7, 5 hodiny angličtiny týdně pro zvýšení úrovně v běžných hodinách a v hodinách konverzace s lektorem. V češtině a souběžně v angličtině se učí  výtvarné výchově a občanské výchově a v předmětech Discussion Club, Science Club a Humanities Club. V těchto předmětech rozvíjí děti svou schopnost reagovat anglicky v běžných životních situacích, vyjadřovat své postoje a názory.  

Protože Academic School je partnerskou školou Cambridge Park, děti mohou  skládat mezinárodní Cambridge zkoušky podle své úrovně.

Kromě angličtiny se ve škole vyučuje od 3. třídy španělština a němčina.