Kontakt, povinné údaje

Povinné informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

1. Název

Academic School, MŠ a ZŠ ,s.r.o. , Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště 686 05

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je soukromý subjekt, PhDr. Věra Olšáková.. Soukromá organizace vznikla dne 01.01.1993 na základě zřizovací listiny.

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 26199.

Hlavní účel

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a prováděcími předpisy.

Právnická formaspolečnost s ručením omezeným
Ředitelka školyPhDr. Věra Olšáková

3. Kontaktní spojení

Adresa školy (fakturační adresa)
Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.
Studentské náměstí 1531

686 05

Úřední hodiny


Úřední hodiny kanceláře školy – pracovní dny (s výjimkou letních prázdnin):
08:00-16:00 pondělí – čtvrtek

08:00-11:00 hod. pátek

Telefonní čísla
576 519 343. 773 687 593

Kontakty

Adresa internetové stránky
www.academicschool.cz

Datová schránka
ID datové schránky: suvci4z

4. Číslo účtu školy

218375059/0600

5. IČO, DIČ, IZO, REDIZO

IČ: 25349520; DIČ: CZ25349520
IZO: 110 009 312; REDIZO: 600 001 661

6. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

 • Zřizovací listina
 • Doklad o jmenování ředitele do funkce

7. GDPR

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. (§ 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

8. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění

Přehled školských předpisů (odkaz na portál MŠMT)

Přehled školských předpisů (odkaz na portál ZKOLA)

Vybrané právní předpisy

Školní řád – účinnost od

Vnitřní řád školního klubu – účinnost od 01.09.2018

Vnitřní řád školní družiny – účinnost od 01.09.2018

Vnitřní řád školní jídelny – účinnost od 01.09.2019

9. GDPR – obecná informace o zpracování osobních údajů

10. Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací na webové stránce www.academicschool je v souladu s vyhláškou o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), v platném znění.

Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech: