Filosofie školy

Motto: Každé dítě je pro nás osobnost

Individuální přístup ke každému dítěti umožňuje malý počet žáků ve třídách.

Vytvářet příjemné klima pro všechny, kteří se na procesu výuky a výchovy podílejí. Především pro naše děti, rodiče a samozřejmě i učitele. Všichni naši pedagogové musí ctít naše společná pravidla.

Vyhledávat u žáků to, co umí a to rozvíjet. Pozitivně motivovat.  

Využívat formativního hodnocení. Na prvním stupni používat slovní hodnocení a na druhém kombinovat na vysvědčení známky a slovní hodnocení. V průběhu roku využívat hodnocení procenty, které je daleko přesnější a v kombinaci s popisem kladů a nedostatků z určité testované oblasti podat přesný obraz toho, jak si děti ve škole vedou a tím vést žáky k ještě větším výkonům.

Netrvat na pamětném drilu toho, co si všichni už nyní dokážeme vyhledat na internetu, popřípadě v jiných zdrojích. Jsou však jisté základy toho, co je potřeba umět zpaměti (násobilka, vyjmenovaná slova…..). Do naší základní školy nepatří čtvrtletní, pololetní ani jiné písemné práce. Tak velké množství učiva si žáci těžce pamatují. Máme jiné a účinnější metody k tomu, abychom dětem vše potřebné udrželi v hlavičkách. 

Otevírat dětem bránu jazyků už od mateřské školy prostřednictvím anglicky mluvících pedagogů. Na základní škole vyučovat nejen angličtině, ale některé předměty v češtině i v angličtině. Poskytovat bilingvní vzdělání.

Věnovat se nadaným a mimořádně nadaným žákům. Když je  je dítě při výuce rychle hotové se zadanou prací, kdy rychle pochopí nové učivo, je potřeba, aby pedagog byl již dopředu připraven a žák dostal další prohlubující učivo ihned ve výuce. Toto realizovat prostřednictvím individuálního plánu. Těmto žákům nabízet také velmi kvalitní zázemí mimo výuku ve Výzkumném týmu, v různých technických a matematicko – logických kroužcích apod. Vysílat  žáky na různé olympiády a soutěže.   

 ŠVP: Škola aktivního učení a otevřených možností