Další projekty

Práce s nadanými dětmi je pro školu stěžejním zaměřením. Je realizována ve spolupraci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci, která poskytuje odborné konzultace, ale také zapojení žáků v oblasti výuky, laboratoří a jiných programů organizovaných Fakultou či Univerzitou. Kontaktní osobou je prof.Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc. S nimi pracujeme na projektu Práce s talenty a na matematicko – logické soutěži pro předškolní děti Čmelda Pepík a pořádá Dětskou vědeckou konferenci. 

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Práce s talenty 

Škola spolupracující s Mensou 

Škola Společnosti pro talent a nadání 

Úkoly čmeldy Pepíka 

Spolupráce s Národním pedagogickým ústavem

Dětská vědecká konference

Výzkumný tým (pro nadané a mimořádně nadané žáky)

Mezinárodní spolupráce 

Škola spolupracuje na mezinárodní úrovni  v rámci jazykových pobytů pro žáky a pedagogy s Yucai Foreign Languages School, Hangzhou, China. I nadále jsme ve spojení se školami zapojenými v projektu Sokrates – Comenius („Motivate Me“). V následujícím školním roce budeme žádat nově o akreditaci, abychom se mohli i nadále ucházet o získání finanční podpory v rámci projektu Comenius – Erasmus. 

Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola zabezpečuje ve spolupráci s Krajskou pedagogicko – psychologická poradna – pobočka Uherské Hradiště, SPC při ZŠ praktické a ZŠ speciální, Středová, Zlín a SPC při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž  poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením (tělesné, kombinované nebo porucha autistického spektra) nebo zdravotním znevýhodněním (např. dlouhodobá nemoc). Tyto poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, jejich zákonným zástupcům. Jejich účelem je přispívat k naplňování vzdělávacích potřeb žáků a rozvíjení jejich schopností, k prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, ke zmírňování důsledků zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění.

DALŠÍ PROJEKTY

Národní plán obnovy

DOUČOVÁNÍ 2022

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ZLÍN II

ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ACADEMIC SCHOOL

ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ACADEMIC SCHOOL II

CLOUD JE BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVY 56, 57

VZDĚLÁVACÍ ZAHRANIČNÍ STÁŽ

COMENIUS

EU PENÍZE ŠKOLÁM

INGENIUOS

INVESTOVÁNÍ HROU

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

PRÁCE S TALENTY