V roce  2018 zahájila svou činnost Academic School, Mateřská škola a základní škola ve Zlíně. Její profilací je vícejazyčné vzdělávání. Žáci se učí v malých skupinách, což umožňuje  maximálně uplatňovat individuální přístup s respektem k jejich potřebám. Učitelé úzce spolupracují s výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence sociálně patologických jevů při diagnostice nadaných žáků, žáků vyžadujících podpůrná opatření a při prevenci rizikového chování.

Výuka je vedena jak v češtině, tak souběžně i v angličtině prostřednictvím rodilých mluvčích. Pro výuku v anglickém jazyce používáme řadu osvědčených výukových materiálů a učebnic; žáci mají k dispozici knihovnu s anglickou literaturou. Celé prostředí školy je velmi komfortní – nabízí vedle moderně vybavených učeben školní jídelnu, venkovní sportoviště a dětské hřiště. Škola se zaměřuje také na práci s předškoláky.

Při výuce učitelé využívají nových technologií (interaktivní tabule, tablety, elektronická třídní kniha a žákovská knížka, wifi apod.) a uplatňují různé metody a formy práce. Vedou žáky ke kritickému myšlení, samostatnosti, rozvíjejí jejich celkovou osobnost. Navštěvují společně besedy v krajské knihovně Františka Bartoše, výstavy, divadelní a filmová představení. Škola pořádá školy v přírodě a lyžařské zájezdy. Plavecký výcvik a kurz bruslení posilují tělesnou zdatnost dětí. Žáci jsou vedeni k respektování zásad společenského chování a sebevědomému vystupování. Díky spolupráci s domovy pro seniory (př. Alzheimercentrum Zlín), zařízeními pro opuštěné nebo handicapované děti si žáci uvědomují mezigenerační a sociální rozdíly, což podporuje jejich sociální cítění – empatii, altruismus.

Základní škola poskytuje dětem zázemí školní družiny (od 7.00 do 17.00 hodin) s výchovně vzdělávacím programem a celodenní stravování, včetně pitného režimu.

Ve stejné budově sídlí i mateřská škola (MŠ), kde se mohou vzdělávat děti již od dvou let věku. Běžný vzdělávací program je rozšířen o výuku angličtiny vedenou rodilým mluvčím a skupinovou logopedickou prevenci – zde spolupracují učitelky mateřské školy s kolegy – speciálními pedagogy ze školy základní. Jazyková výuka v MŠ je základem pro další rozvíjení cizojazyčných dovedností dětí po nástupu do základní školy Academic School.  Děti předškolního věku se v posledním roce mateřské školy intenzivně připravují pro zahájení povinné školní docházky – procvičují zejména správnou výslovnost, koncentraci, hrubou a jemnou motoriku, matematické představy, sociální dovednosti apod.

Od školního roku 2020/2021 se naše škola stala partnerskou školou programu British Council Addvantage.


The Czech and English teachers in our school are peers who strive to treat students as individuals and to help each one to achieve their full potential. They meet together every week to plan following week’s lessons – discuss the topics and fulfilling the pacing calendars. The English teachers not only teach English language but also cooperate with their Czech colleagues in CLIL method (Content and Language Integrate Learning) when teaching Maths, Art, Music, PE and Science.

During lessons with English teachers the instructions are given only in English so the pupils can hear the right pronunciation and learn new vocabulary in a natural way. They can also practise the vocabulary at home and in day-to-day life.

In our school there is a friendly atmosphere and we encourage a positive thinking of our students.  We emphasise the ethical standards in everything we do.

We use the latest interactive whiteboards in all classes and all pupils have access to tablets which are used as learning aids. We use well-known resources and programmes  like other international schools around the world.

Our school offers an inclusive environment and our classrooms are interactive, creative and stimulating. We care for pupils with SEN (Special Educational Needs), too.

Since the school year 2020/2021, our school has become the British Council Addvantage Partner Institution.

 

CHCETE K NÁM PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

ONLINE PŘIHLÁŠKA
  • vyplnění Elektronické přihlášky – zde,
  • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí na recepci školy), odevzdání na recepci školy,
  • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,
  • pohovor s rodiči a žákem,
  • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady slušného chování)

  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 16 dětí ve třídě,
  • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),
  • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

ZŠ ZLÍN

Cena školného pro školní rok zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém (metoda Clil), ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky s výjimkou výuky jazyka českého, výuka plavání a bruslení, ranní a odpolední družina (od 7.00 do 17 hodin), jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály, učebnice a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Cena stravy ve školním roce 2020/2021 je 100 Kč za den (přesnídávka 25 Kč, oběd 50 Kč, svačina 25 Kč, pitný režim po celý den), tedy cca 2000 Kč měsíčně. Lze objednávat samostatně jednotlivé části stravy.

Po dobu letních prázdnin zajišťujeme pro žáky příměstské tábory, jejichž platba bude částečně hrazena ze školného, podle druhu tábora. Bude uvedeno vždy u každého tábora.

Školné pro školní rok 2020/2021 (září 2020 – srpen 2021):

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 99 000 Kč 8 250 Kč 0 Kč
2. dítě 87 000 Kč 7 250 Kč 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 75 000 Kč 6 250 Kč 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je roční, ale může být rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc.

GALERIE

Podporují nás