DALŠÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V roce  2018 zahájila svou činnost Academic School, Mateřská škola a základní škola ve Zlíně. Její profilací je vícejazyčné vzdělávání. Žáci se učí v malých skupinách, což umožňuje  maximálně uplatňovat individuální přístup s respektem k jejich potřebám. Učitelé úzce spolupracují s výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence sociálně patologických jevů při diagnostice nadaných žáků, žáků vyžadujících podpůrná opatření a při prevenci rizikového chování.

Výuka je vedena jak v češtině, tak souběžně i v angličtině prostřednictvím rodilých mluvčích. Pro výuku v anglickém jazyce používáme řadu osvědčených výukových materiálů a učebnic; žáci mají k dispozici knihovnu s anglickou literaturou. Celé prostředí školy je velmi komfortní – nabízí vedle moderně vybavených učeben školní jídelnu, venkovní sportoviště a dětské hřiště. Škola se zaměřuje také na práci s předškoláky.

Při výuce učitelé využívají nových technologií (interaktivní tabule, tablety, elektronická třídní kniha a žákovská knížka, wifi apod.) a uplatňují různé metody a formy práce. Vedou žáky ke kritickému myšlení, samostatnosti, rozvíjejí jejich celkovou osobnost. Navštěvují společně besedy v krajské knihovně Františka Bartoše, výstavy, divadelní a filmová představení. Škola pořádá školy v přírodě a lyžařské zájezdy. Plavecký výcvik a kurz bruslení posilují tělesnou zdatnost dětí. Žáci jsou vedeni k respektování zásad společenského chování a sebevědomému vystupování. Díky spolupráci s domovy pro seniory (př. Alzheimercentrum Zlín), zařízeními pro opuštěné nebo handicapované děti si žáci uvědomují mezigenerační a sociální rozdíly, což podporuje jejich sociální cítění – empatii, altruismus.

Základní škola poskytuje dětem zázemí školní družiny (od 7.00 do 17.00 hodin) s výchovně vzdělávacím programem a celodenní stravování, včetně pitného režimu.

Ve stejné budově sídlí i mateřská škola (MŠ), kde se mohou vzdělávat děti již od dvou let věku. Běžný vzdělávací program je rozšířen o výuku angličtiny vedenou rodilým mluvčím a skupinovou logopedickou prevenci – zde spolupracují učitelky mateřské školy s kolegy – speciálními pedagogy ze školy základní. Jazyková výuka v MŠ je základem pro další rozvíjení cizojazyčných dovedností dětí po nástupu do základní školy Academic School.  Děti předškolního věku se v posledním roce mateřské školy intenzivně připravují pro zahájení povinné školní docházky – procvičují zejména správnou výslovnost, koncentraci, hrubou a jemnou motoriku, matematické představy, sociální dovednosti apod.

CHCETE K NÁM PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

ONLINE PŘIHLÁŠKA
  • vyplnění Elektronické přihlášky – zde,
  • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí na recepci školy), odevzdání na recepci školy,
  • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,
  • pohovor s rodiči a žákem,
  • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady slušného chování)

  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 15 ve třídě,
  • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),
  • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

ZŠ ZLÍN

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém (metoda Clil), ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky s výjimkou výuky jazyka českého, výuka plavání a bruslení, ranní a odpolední družina (od 7.00 do 17 hodin) jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály, učebnice a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je 100 Kč za den (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim po celý den), tedy cca 1800 Kč měsíčně.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 94 000 Kč 8 500 Kč* 0Kč
2. dítě 82 000 Kč 7 500 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 70 000 Kč 6 500 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je roční, ale může být rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

* 8 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, o prázdninách pak na 4 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2020.

**   7 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, 3 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2019

***6 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, 2 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2020

Po dobu letních prázdnin zajišťujeme pro žáky příměstské tábory, jejichž platba bude částečně hrazena ze školného, podle druhu tábora. Bude uvedeno vždy u každého tábora.

GALERIE