ZŠ Zlín 2018-01-19T15:26:58+00:00

V centru Zlína připravujeme otevření nové vícejazyčné školy se špičkovým vybavením v září příštího roku.  Výuka tam bude probíhat v malé skupině žáků tak, aby bylo možné maximálně podporovat individuální potřeby žáka a rozvíjet nadání každého dítěte. Zkušení učitelé povedou výuku jak v češtině, tak souběžně také v angličtině prostřednictvím rodilých mluvcích. Škola se zaměří také na práci s předškoláky. Děti zde budou mít špičkové zázemí, včetně jídelny, školního hřiště a venkovního areálu.

Při výuce budou učitelé využívat nejnovější technologie z různých oborů a oblastí (například aktivní panely a tablety apod.). Při práci s dětmi budou využívány různé formy a metody práce, zejména prožitkové učení, badatelství, kritické myšlení, polytechnické vzdělávání apod. Prostory školy budou chytře přizpůsobené vzdělávání, ale učení bude probíhat i mimo budovu školy – na univerzitě, v přírodě, v muzeu, galerii, knihovně apod. Součástí vybavení školy bude i moderní venkovní sportoviště a areál s hracími prvky, škola zajistí mimoškolní a volnočasové aktivity až do pozdních odpoledních hodin. Dětem bude poskytováno celodenní stravování, včetně pitného režimu.

Škola naváže spolupráci také s vlastní mateřskou školou, která nabídne rozšířenou výuku angličtiny a skupinovou i individuální logopedickou prevenci. Individuálním přístupem podpoří školka děti nadané a rozvine u dětí zájem o vědu a poznání.

V nejstarší třídě, která bude určena pouze pro 12 dětí, intenzivně připraví učitelky předškoláky pro vstup do základní školy. Ve školním roce 2018/19 bude školku navštěvovat i několik předškoláků, jejichž rodiče plánují zapsat děti do základní školy ACADEMIC SCHOOL, kde budou pokračovat v individuálním vzdělávání a především naváží na jazykové znalosti.

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA
  • vyplnění Elektronické přihlášky – zde,
  • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy), odevzdání v kanceláři školy,
  • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,
  • pohovor s rodiči a žákem,
  • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady slušného chování)

  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 15 ve třídě,
  • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),
  • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.