V roce  2018 zahájila svou činnost Academic School, Mateřská škola a základní škola ve Zlíně. Její profilací je vícejazyčné vzdělávání. Žáci se učí v malých skupinách, což umožňuje  maximálně uplatňovat individuální přístup s respektem k jejich potřebám. Učitelé úzce spolupracují s výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence sociálně patologických jevů při diagnostice nadaných žáků, žáků vyžadujících podpůrná opatření a při prevenci rizikového chování.

Výuka je vedena jak v češtině, tak souběžně i v angličtině prostřednictvím rodilých mluvčích. Pro výuku v anglickém jazyce používáme řadu osvědčených výukových materiálů a učebnic; žáci mají k dispozici knihovnu s anglickou literaturou. Celé prostředí školy je velmi komfortní – nabízí vedle moderně vybavených učeben školní jídelnu, venkovní sportoviště a dětské hřiště. Škola se zaměřuje také na práci s předškoláky.

Při výuce učitelé využívají nových technologií (interaktivní tabule, tablety, elektronická třídní kniha a žákovská knížka, wifi apod.) a uplatňují různé metody a formy práce. Vedou žáky ke kritickému myšlení, samostatnosti, rozvíjejí jejich celkovou osobnost. Navštěvují společně besedy v krajské knihovně Františka Bartoše, výstavy, divadelní a filmová představení. Škola pořádá školy v přírodě a lyžařské zájezdy. Plavecký výcvik a kurz bruslení posilují tělesnou zdatnost dětí. Žáci jsou vedeni k respektování zásad společenského chování a sebevědomému vystupování. Díky spolupráci s domovy pro seniory (př. Alzheimercentrum Zlín), zařízeními pro opuštěné nebo handicapované děti si žáci uvědomují mezigenerační a sociální rozdíly, což podporuje jejich sociální cítění – empatii, altruismus.

Základní škola poskytuje dětem zázemí školní družiny (od 7.00 do 17.00 hodin) s výchovně vzdělávacím programem a celodenní stravování, včetně pitného režimu.

Ve stejné budově sídlí i mateřská škola (MŠ), kde se mohou vzdělávat děti již od dvou let věku. Běžný vzdělávací program je rozšířen o výuku angličtiny vedenou rodilým mluvčím a skupinovou logopedickou prevenci – zde spolupracují učitelky mateřské školy s kolegy – speciálními pedagogy ze školy základní. Jazyková výuka v MŠ je základem pro další rozvíjení cizojazyčných dovedností dětí po nástupu do základní školy Academic School.  Děti předškolního věku se v posledním roce mateřské školy intenzivně připravují pro zahájení povinné školní docházky – procvičují zejména správnou výslovnost, koncentraci, hrubou a jemnou motoriku, matematické představy, sociální dovednosti apod.

CHCETE K NÁM PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

ONLINE PŘIHLÁŠKA
  • vyplnění Elektronické přihlášky – zde,
  • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí na recepci školy), odevzdání na recepci školy,
  • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,
  • pohovor s rodiči a žákem,
  • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady slušného chování)

  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 15-18 dětí ve třídě,
  • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),
  • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

ZŠ ZLÍN

Cena školného pro školní rok zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém (metoda Clil), ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky s výjimkou výuky jazyka českého, výuka plavání a bruslení, ranní a odpolední družina (od 7.00 do 17 hodin), jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály, učebnice a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Cena stravy ve školním roce 2019/2020 je 100 Kč za den (přesnídávka 25 Kč, oběd 50 Kč, svačina 25 Kč, pitný režim po celý den), tedy cca 2000 Kč měsíčně. Lze objednávat samostatně jednotlivé části stravy.

Školné pro školní rok 2019/2020:

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 94 000 Kč 8 500 Kč* 0Kč
2. dítě 82 000 Kč 7 500 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 70 000 Kč 6 500 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je roční, ale může být rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

* 8 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, o prázdninách pak na 4 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2020.

**   7 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, 3 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2019

***6 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, 2 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2020

Po dobu letních prázdnin zajišťujeme pro žáky příměstské tábory, jejichž platba bude částečně hrazena ze školného, podle druhu tábora. Bude uvedeno vždy u každého tábora.

Školné pro školní rok 2020/2021 (září 2020 – srpen 2021):

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 99 000 Kč 8 250 Kč 0 Kč
2. dítě 87 000 Kč 7 250 Kč 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 75 000 Kč 6 250 Kč 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

GALERIE

Podporují nás