Srdečně zveme rodiče žáků Základní školy ve zlíně na TŘÍDNÍ SCHŮZKY ve dnech 20. – 22. listopadu 2019

Již několikátým rokem působí v centru Zlína úspěšně nová vícejazyčná škola se špičkovým vybavením.  Výuka probíhá na prvním stupni (v I. až IV. třídě). Děti se učí v malých skupinách žáků tak, aby bylo možné maximálně podporovat jejich individuální potřeby a rozvíjet nadání. Zkušení učitelé vedou výuku jak v češtině, tak souběžně také v angličtině prostřednictvím rodilých mluvčích. Pro výuku v anglickém jazyce používáme množství osvědčených výukových materiálů a učebnic, budujeme také anglickou knihovnu. Děti mají nadstandardní zázemí, včetně jídelny, školního hřiště a venkovního areálu. Škola se zaměřuje také na práci s předškoláky.

Při výuce učitelé využívají nejnovější technologie z různých oborů a oblastí (například aktivní panely a tablety apod.) a také různé formy a metody práce, zejména prožitkové učení, badatelství, kritické myšlení, polytechnické vzdělávání apod. Prostory školy jsou chytře přizpůsobené vzdělávání, ale učení probíhá i mimo budovu školy – v přírodě, v muzeu, galerii, knihovně apod. Součástí vybavení školy je i moderní venkovní sportoviště a areál s hracími prvky, škola zajišťuje mimoškolní a volnočasové aktivity až do pozdních odpoledních hodin.

Základní škola poskytuje dětem zázemí školní družiny (od 7:00 do 17:00 hodin) a celodenní stravování, včetně pitného režimu.
Škola spolupracuje s vlastní mateřskou školou, která nabízí rozšířenou výuku angličtiny a skupinovou logopedickou prevenci. Individuálním přístupem podporuje školka děti nadané a rozvíjí u dětí zájem o vědu a poznání. V nejstarší třídě v mateřské škole se děti intenzivně připravují pro vstup do základní školy. Každodenně mají vzdělávací program, který je doplněn také o aktivity v anglickém jazyce.

CHCETE K NÁM PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

ONLINE PŘIHLÁŠKA
  • vyplnění Elektronické přihlášky – zde,
  • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí na recepci školy), odevzdání na recepci školy,
  • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,
  • pohovor s rodiči a žákem,
  • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady slušného chování)

  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 15 ve třídě,
  • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),
  • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

ZŠ ZLÍN

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém (metoda Clil), ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky s výjimkou výuky jazyka českého, výuka plavání a bruslení, ranní a odpolední družina (od 7.00 do 17 hodin) jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály, učebnice a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je 100 Kč za den (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim po celý den), tedy cca 1800 Kč měsíčně.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 94 000 Kč 8 500 Kč* 0Kč
2. dítě 82 000 Kč 7 500 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 70 000 Kč 6 500 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je roční, ale může být rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

* 8 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, o prázdninách pak na 4 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2020.

**   7 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, 3 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2019

***6 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, 2 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2020

Po dobu letních prázdnin zajišťujeme pro žáky příměstské tábory, jejichž platba bude částečně hrazena ze školného, podle druhu tábora. Bude uvedeno vždy u každého tábora.

GALERIE