Již druhým rokem působí v centru Zlína úspěšně nová vícejazyčná škola se špičkovým vybavením.  Výuka probíhá v tomto školním roce v  I. až III. třídách prvního stupně. Děti se učí v malých skupinách žáků tak, aby bylo možné maximálně podporovat jejich individuální potřeby a rozvíjet nadání. Zkušení učitelé vedou výuku jak v češtině, tak souběžně také v angličtiněprostřednictvím rodilých mluvčích. Pro výuku v anglickém jazyce používáme množství osvědčených výukových materiálů a učebnic, budujeme také anglickou knihovnu. Děti mají nadstandardní zázemí, včetně jídelny, školního hřiště a venkovního areálu. Škola se zaměřuje také na práci s předškoláky.

Při výuce učitelé využívají nejnovější technologie z různých oborů a oblastí (například aktivní panely a tablety apod.). Při práci s dětmi jsou využívány různé formy a metody práce, zejména prožitkové učení, badatelství, kritické myšlení, polytechnické vzdělávání apod. Prostory školy jsou chytře přizpůsobené vzdělávání, ale učení bude probíhat i mimo budovu školy – na univerzitě, v přírodě, v muzeu, galerii, knihovně apod. Součástí vybavení školy je i moderní venkovní sportoviště a areál s hracími prvky, škola zajišťuje mimoškolní a volnočasové aktivity až do pozdních odpoledních hodin. Dětem je poskytováno celodenní stravování, včetně pitného režimu.

Škola spolupracuje s vlastní mateřskou školou, která nabízí rozšířenou výuku angličtiny a skupinovou i individuální logopedickou prevenci. Individuálním přístupem podporuje školka děti nadané a rozvíjí u dětí zájem o vědu a poznání.

V nejstarší třídě, která je určena pouze pro 12 dětí, intenzivně připraví učitelky předškoláky pro vstup do základní školy. Ve školním roce 2019/20 bude školku navštěvovat i několik předškoláků, jejichž rodiče plánují zapsat děti do základní školy ACADEMIC SCHOOL, kde budou pokračovat v individuálním vzdělávání a především naváží na jazykové znalosti.

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA
  • vyplnění Elektronické přihlášky – zde,
  • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy), odevzdání v kanceláři školy,
  • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,
  • pohovor s rodiči a žákem,
  • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady slušného chování)

  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 15 ve třídě,
  • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),
  • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

ZŠ ZLÍN

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém (metoda Clil), ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky s výjimkou výuky jazyka českého, výuka plavání a bruslení, ranní a odpolední družina (od 7.00 do 17 hodin) jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály, učebnice a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je 100 Kč za den (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim po celý den), tedy cca 1800 Kč měsíčně.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 94 000 Kč 8 500 Kč* 0Kč
2. dítě 82 000 Kč 7 500 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 70 000 Kč 6 500 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je roční, ale může být rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

* 8 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, o prázdninách pak na 4 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2020.

**   7 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, 3 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2019

***6 500 Kč měsíčně za září 2019 – červen 2020, 2 500 Kč měsíčně za červenec a srpen 2020

Po dobu letních prázdnin zajišťujeme pro žáky příměstské tábory, jejichž platba bude částečně hrazena ze školného, podle druhu tábora. Bude uvedeno vždy u každého tábora.

GALERIE