PRÁCE S TALENTY

Souhrnné informace o projektu

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.2

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Název prioritního tématu

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovednosti vzdělávacích pracovníků s ohledem

na inovace a znalostní ekonomiku

Zahájení projektu: 01.11.2009, Ukončení projektu: 30.06.2012

Cíl projektu

Cílem projektu je vyhledávání skrytých talentů mezi dětmi, žáky a studenty ve věku od 3 do 18 let. Na základě didaktických testů, které tvořil realizační tým máme vyčleněnou cílovou skupinu 200 žáků. S těmi pracujeme v procesu inkluzivního prostředí ve třídě, případně blíže identifikujeme případné nadání.

Následuje pak tvorba individuálních plánů, jejich realizace a průběžné vyhodnocování. Cílovou skupinou jsou děti mateřské školy, žáci ZŠ a gymnázia. Vytváříme metodické materiály pro učitele a pracovní listy pro žáky. Pro pedagogy jsme uspořádali dva vzdělávací moduly, které budou ukončené konferencí. Pracujeme s kvalitní ICT technologií a e-learningovou aplikací. V regionu pracujeme s cílovou skupinou 50 pedagogů. Nabízíme ucelený systém práce s nadanými, který je založený na porozumění podstaty problematiky. Zdrojem informací je mimo jiné spolupráce s našimi a zahraničními odborníky, průběžné studium odborné literatury, zkušenosti jiných krajů. Využijeme kontaktů a možností UP a Společnosti pro talent a nadání. Odborný garant a partner: Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého se podílí na vzdělávání realizačního týmu, spolupráci při diagnostice, vyhodnocování testů, při tvorbě metodických materiálů pro učitele, při realizaci seminářů pro učitele. Provádí konzultace při všech činnostech, zejména při tvorbě a vyhodnocení individuálních plánů (zapojeni do soutěží), při pořádání seminářů a konferencí.

Partneři projektu

Přírodovědná a pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Křižkovského 8

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 1364

Základní škola Zlín, Komenského 78

http://www.skolamalenovice.cz/?page_id=133

Odborní garanti projektu

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání v Praze

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci mateřské a základní školy. Na gymnáziu pak studenti 1. až 3. ročníků čtyřletého studia, kvint až sext osmiletého studia. Integrujeme asi 200 nadaných žáků v běžných třídách. V praxi se setkáváme se zjevně i skrytě nadanými, obtížně identifikovatelnými. Většina pedagogů je nedokáže rozpoznat. Je velká škoda, že právě u těchto dětí pak nejsou uspokojeny jejich potřeby a intelektový růst se zcela určitě zpomaluje, ve většině případů se zcela zastaví. Pro úspěšné zvládnutí problematiky je nutné, aby učitelé znali zákonitosti a porozuměli podstatě výuky nadaných a mimořádně nadaných dětí. Tyto nadané děti jsou integrované do běžných tříd. S nimi aktivně pracujeme v okamžiku, kdy mají ukončenou práci a  očekávají další aktivity. A právě zde je klíčový okamžik projektu. Je potřeba mít pro tyto děti a studenty vytvořený další studijní materiál, který by pomohl učitelům smysluplně využít další pracovní čas dětí. Vytvořili jsme také  materiál pro žáky, který bude určen k mimoškolní činnosti. Našim cílem je připravit nadané děti k potřebám celoživotního vzdělávání, k potřebě samostatné smysluplné práce, k intenzivnímu používaní ICT a jiných moderních metod práce. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří budou dále pracovat s nadanými a mimořádně nadanými dětmi v dalších školách zlínského regionu. Program máme připravený pro 50 pedagogů. Právě tito učitelé potřebují být informováni a zejména proškoleni k tomu, jak pracovat nejvhodněji a nejúčelněji s těmito dětmi. Proškolení pedagogové pak mohou v případě zájmu pomáhat svým kolegům s výukou nadaných dětí v dalších třídách.

Využití odborných informací, které účastníci kurzu získají, se pozitivně projeví na zmírnění problémů nadaných žáků a zvýšením pravděpodobnosti úspěšné realizace jejich potenciálu. Dále pak napomohou identifikaci problémových nadaných a odborné práci s nimi.

Klíčové aktivity projektu

  • vzdělávání řešitelského týmu, vedení projektu
  • testování žáků, individuální plány
  • proškolení cílové skupiny pedagogů, konzultace
  • zpracování metodických materiálů a popularizace

Další informace naleznete – http://old.prf.upol.cz/prace-s-talenty/