EU PENÍZE ŠKOLÁM

Materiály ze šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT máme zaměřeny na oblasti: dějepis, zeměpis, fyzika, dramatická výchova a člověk a jeho svět. Materiály jsou dostupné na vyžádání na mailu dagmar.chvilova@zsctyrlistek.cz.

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu

Moderní škola Čtyřlístek

Digitální učební materiály

jsou k dispozici po domluvě k nahlédnutí a stáhnutí přímo ve škole.

V případě zájmu kontaktujte Dagmar Chvílovou (dagmar.chvilova@zsctyrlistek.cz).

1.   Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Z koncepce naší školy (www.zsctyrlistek.cz) vyplývá, že se naše škola zaměřuje na kvalitní výuku žáků vysoce kvalitními pedagogy. Ti pracují s žáky na základě dlouholetých zkušeností vyplývající ze spolupráce s psychology (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání) a jinými odborníky (Přírodov. fak.,  Ped. fak.UP v Olomouci). Důraz tedy klademe na vytváření bezpečného klimatu ve škole a zejména na odbornou přípravu našich žáků. Proto jsme se také stali v roce 2006 Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Dle potřeby volíme individuální přístup k žákům (individuální plány pro integrované žáky).

Tato naše práce vyžaduje nejen vysoké nasazení pedagogů, ale také neustálé zefektivňování a zkvalitňování výuky. A právě to může podpořit cíl tohoto projektu.

 2.   Cíl projektu

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, sekundárního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Cílem podpory Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.4 (dále jen „OP VK 1.4“) je zvýšení kvality vzdělávání v Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o..