CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor v Academic School již od roku 1997 sestavujeme na principech učení Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání – Učitel ve škole 21. století. Tento vzdělávací program, kterého jsme se několik let účastnili byl vypracován finanční podporou Open Society Fund a MŠMT ČR pod vedením PhDr. Jany Nováčkové. Prioritou se tak stává přístup „Respektovat a být respektován“. V posledních letech přistupujeme v k výuce konstruktivisticky, což máme postupně konzultováno s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a zejména s Pedagogickou fakultou UK v Praze.

  1. Kvalifikovanost a odbornost pedagogického sboru

Do našeho pedagogického sboru jsou v této době přijímáni pouze kvalifikovaní pedagogové dle zákona. Podmínkou pro přijetí je doložení bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti vstupní prohlídkou u našeho lékaře. Vyžadujeme naprostou profesionalitu, schopnost spolupracovat se rodiči, řešit případné konflikty a dokázat pracovat s žáky na základě výše popsaného učení. Každý přicházející učitel je povinen před přijetím do našeho pedagogického sboru prokázat tyto znalosti a dovednosti a průběžně se v těchto směrech vzdělávat.

  1. Vytváření bezpečného klimatu

Podstatným kritériem pro nás je to, aby pedagogové uměli vytvořit prostředí, které je kompatibilní s nároky biologickými, neurofyziologickými a se zákonitostmi, jimž podléhá psychosociální a osobnostní vývoj dětí (J. Nováčková). Tuto představu naplňuje několik charakteristik: panuje respekt mezi všemi (žák – učitel, učitel – učitel, učitel – rodič), důvěra, vysoká morálka, škola poskytuje příležitosti přijímat a získávat, zajišťuje společenský a studijní růst žáků a učitelů, má soudržnost mezi jednotlivci a skupinami, škola se neustále rozvíjí. Důležitá je každodenní starost a péče o vše, co souvisí se školou. Naši pedagogové aktivně spolupracují, vyměňují si zkušenosti, navštěvují se vzájemně v hodinách. Pro dobré fungování těchto znaků se předpokládá minimum kontroly a maximum účasti na řízení. To lze dosáhnout podporou zpětnovazebních mechanismů a vzájemnou interakcí mezi jednotlivými články školy. Spoluúčast na rozhodování se netýká jen učitelů, ale i žáků. Díky výslednému působení těchto faktorů se vytváří pozitivní klima.

  1. Mezilidské vztahy

Naši pedagogové se snaží zmenšovat propast mezi školou a životem, platí požadavek zásad živého sociálního vzdělávání (vztahy přímo žít a tím se je i učit). Musí umožňovat prostor pro růst osobnosti jedince ve třídě. Pedagogové si uvědomují, že pracují s žáky přibližně do konce puberty a s tím potřeba budování důvěřivosti, sebedůvěry, samostatnosti a nezávislosti.

  1. Pravidla pro soužití ve třídě

Pedagogové nastavují dle potřeb jednotlivých tříd pravidla bezpečného klimatu: důvěryhodnost, pravdivost, aktivní naslouchání, neshazovat, osobní maximum.

  1. Komunikační dovednosti, které podporují socializaci dítěte

Komunikační dovednosti našich pedagogů můžeme shrnout do těchto zásad: popisujte, popisujte co vidíte nebo popište problém, poskytněte informace, řekněte to jedním slovem, hovořte o svých pocitech, napište vzkaz. Pedagogové se řídí těmito zásadami v komunikaci s žákem v případě, že jeho chování je špatné a my ho nechceme trestat: vyjádří silný nesouhlas (aniž by obviňovali), sdělují své očekávání, ukáží dítěti jak může věc napravit, dají možnost výběru (!!!!), učiní opatření, žádají na žácích řešení problému.

  1. Další vzdělávání pedagogů

Vzhledem k výše popsaným charakteristikám našich pedagogů vedení školy podporuje sebevzdělávání různými formami, doplňování jazykových schopností a zapojení do projektů řízených školou.