Žádost o slovní hodnocení žáka

OTEVŘÍT

Žádost o individuální vzdělávací plán

OTEVŘÍT

Žádost o uvolnění z výuky

OTEVŘÍT

Žádost o uvolnění z předmětu

OTEVŘÍT

Podmínky pro přijetí do jiného než prvního ročníku

  • vyplnění Elektronické přihlášky – zde,
  • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy), odevzdání v kanceláři školy,
  • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,
  • pohovor s rodiči a žákem,
  • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady

slušného chování)

    • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 18 ve třídě,
    • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),
  • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

Škola aktivního učení a otevřených možností – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je k nahlédnutí v ředitelně školy.

sm-18-druzina – stáhnout řád školní družiny

sm-45-klub – stáhnout řád školního klubu

Informace o školské radě :

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Členem školské rady nemůže být ředitel. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady :

• Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

• Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

• Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.

• Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních

• Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

• Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

• Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.

Školská rada pracuje v tomto složení:

MgA A.Pavelková
P.Kotačková
Anna Chrástková
J.Fryštáková
Bc. Nela Trnečková

Mgr Marie Melichárková