Academic school je úplná škola s moderními metodami výuky, která již více než 25 let přistupuje individuálně ke každému žákovi. Cílem naší práce s žáky je vytvářet především příjemné klima při výuce, dát žákům odborné vzdělání, rozvíjet osobnost žáka, dbát na prevenci patologických jevů a řešit ji již v počátečních fázích – žádná šikana ve škole! Již řadu let se zaměřujeme na projekty ve výuce, kooperativní a konstruktivistické vyučování, skupinovou práci aj.. Žáky vedeme k vlastnímu hodnocení jejich práce. Našimi metodami dokážeme v žácích budovat zdravé sebevědomí. Máme vlastního speciálního pedagoga! Řídíme se programem Respektovat a být respektován.

 • Bezpečné, neohrožující prostředí k učení – vždyť ve stresu se nedá učit! Neděláme „přepadovky – písemné práce“, termíny a témata jsou minimálně tři dny zveřejněny na internetu. Za den se může psát pouze jedna písemná práce. Domácí úkoly a referáty posíláme elektronicky, trváme na domácí přípravě – vedeme tak žáky k samostatnosti při přípravě na výuku a pro jejich studijní budoucnost! Chceme, aby naši žáci dosáhli na přijímacích zkouškách ty nejlepší výsledky a dokázali co nejlépe překlenout období začlenění se na střední školy.
 • Malé počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup vyučujících. Na I. i II. stupni maximálně 18 žáků ve třídě. Ve vícejazyčných třídách do 14 žáků.
 • Místo známek (na prvním stupni) poskytujeme dětem prostřednictvím slovního hodnocení zpětnou vazbu – ta je zaměřena na činnosti a dává směr dalšímu učení, nezahanbuje ani netrestá. Na druhém stupni dáváme možnost opravných písemných prací a tedy možnost oprav známek. Žáci se musí ale znovu připravovat na opravnou písemnou práci, mohou využít konzultací s pedagogem. Známka z opravné písemné práce se v systému přepíše, tedy platí pouze opravená známka – pro nás je důležité, že se zlepšily znalosti žáka a jsou tedy na vyšší úrovni. Každá známka má váhu 1 – 10, podle obsažnosti zkoušení.
 • Klíčem ke kvalitnímu učení jsou pro nás hlavně smysluplnost, přiměřenost učiva a metod věku dítěte, svobodná volba postupu práce, vlastní aktivita dětí, spolupráce.

V naší škole pracují učitelé angličtiny a čeští učitelé jako rovnocenní partneři, kteří pomáhají každému dítěti dosáhnout jeho maxima. Každý týden učitelé na společných schůzkách diskutují o tom, co bude obsahem jednotlivých vyučovacích hodin tak, aby výuka v obou jazycích byla koordinována. Angličtí učitelé působí nejen v hodinách cizího jazyka, ale spolupracují s českými učiteli i při výuce v dalších předmětech daných osnovami základní školy. Žáci tak získávají nenásilným způsobem základní  anglickou slovní zásobu v různých oborech. Rodiče mají navíc možnost pro své dítě volit už do první třídy směr s rozšířenou výukou anglického jazyka. V rámci školného mají pak tito žáci ve výukovém programu zařazeny další hodiny vedené pouze v angličtině. Výuka v těchto hodinách je zaměřena na procvičování plynulého čtení s porozuměním, na procvičení korektní výslovnosti a plynulosti mluveného slova a dále také na upevnění  matematických pojmů a úkonů.

Ve všem, co děláme, se snažíme vytvářet rodinnou atmosféru a podporujeme pozitivní myšlení žáků. Používáme při výuce nejnovější interaktivní tabule, děti mají přístup k tabletům nebo k NTB, které jsou používány jako učební pomůcky. Používáme známé zdroje a programy, které využívají i jiné mezinárodní školy po celém světě.

Naši učitelé podporují inkluzivní prostředí ve škole a naše učebny jsou interaktivní, kreativní a stimulující.

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA
 • vyplnění Elektronické přihlášky – zde,
 • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy), odevzdání v kanceláři školy,
 • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,
 • pohovor s rodiči a žákem,
 • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady

slušného chování)

  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 18 ve třídě,
  • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),
 • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.

ZŠ UH běžná třída (1. – 9. třída)                                                                                        

Cena zahrnuje:                                                                                              

výuku posílenou o vstupy rodilého mluvčího i do jiných předmětů než je anglický jazyk, výukové materiály, učebnice, výuku plavání a bruslení, ranní a odpolední družinu (od 7.00 do 17 hodin) a pojištění žáků.                                                                                            

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).             

Strava je cca 1000,- za měsíc, dle počtu odebraných obědů.   

Školné pro rok 2019/2020                     

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 25 000 Kč 2 500 Kč 0 Kč
2. dítě 18 000 Kč 1 800 Kč 7 000 Kč (700 Kč měsíčně)
3. dítě 13 000 Kč 1 300 Kč 12 000 Kč (1 200 Kč měsíčně)

Školné je možné uhradit jednorázově nebo rozdělit do 10 splátek, vždy dle splátkového kalendáře.                                                                                                                                                        

ZŠ UH vícejazyčná (1. a 2. třída 2019/2020, 3. třída 2020/2021 s návazností na druhém stupni)

Cena zahrnuje:                                                                                              

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém (metoda Clil), ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky s výjimkou výuky jazyka českého, výuka plavání a bruslení, ranní a odpolední družina (od 7.00 do 17 hodin) jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály, učebnice a pojištění žáků.                     

Zájmové aktivity nad rámec družiny se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).             

Strava je cca 1000,- za měsíc, dle počtu odebraných obědů.     

Školné pro školní rok 2019/2020                   

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 55 000 Kč 5 500 Kč 0Kč
2. dítě 45 000 Kč 4 500 Kč 10 000 Kč (1 000 Kč měsíčně)
3. dítě 35 000 Kč 3 500 Kč 20 000 Kć (2 000 Kč měsíčně)

Školné je možné uhradit jednorázově nebo rozdělit do 10 splátek, vždy dle splátkového kalendáře.                                               

GALERIE