ZŠ Uherské Hradiště 2018-02-11T21:19:59+00:00

Academic school je úplná škola s alternativními metodami výuky, která již 23 let přistupuje individuálně ke každému žákovi. Cílem naší práce s žáky je vytvářet příjemné klima při výuce, dát žákům odborné vzdělání (jsme také jedinou Fakultní ZŠ Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci) rozvíjet osobnost žáka, dbát na prevenci patologických jevů a řešit ji již v počátečních fázích – žádná šikana ve škole! Již řadu let se zaměřujeme na projekty ve výuce, kooperativní a konstruktivistické vyučování, skupinovou práci aj.. Žáky vedeme k vlastnímu hodnocení jejich práce. Našimi metodami dokážeme v žácích budovat zdravé sebevědomí. Máme vlastního speciálního pedagoga! Řídíme se programem Respektovat a být respektován.

 • Bezpečné, neohrožující prostředí k učení – vždyť ve stresu se nedá učit! Neděláme „přepadovky – písemné práce“, termíny a témata jsou minimálně tři dny zveřejněny na internetu. Za den se může psát pouze jedna písemná práce. Domácí úkoly a referáty posíláme elektronicky, trváme na domácí přípravě – vedeme tak žáky k samostatnosti při přípravě na výuku a pro jejich studijní budoucnost! Chceme, aby naši žáci dosáhli na přijímacích zkouškách ty nejlepší výsledky a dokázali co nejlépe překlenout období začlenění se na střední školy.
 • Malé počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup vyučujících. Na I. i II. stupni maximálně 18 žáků ve třídě. Ve vícejazyčných třídách do 12 žáků.
 • Místo nálepek – známek (na prvním stupni) poskytujeme dětem prostřednictvím slovního hodnocení zpětnou vazbu – ta je zaměřena na činnosti a dává směr dalšímu učení, nezahanbuje ani netrestá. Na druhém stupni dáváme možnost opravných písemných prací a tedy možnost oprav známek. Žáci se musí ale znovu připravovat na opravnou písemnou práci, mohou využít konzultací s pedagogem. Známka z opravné písemné práce se v systému přepíše, tedy platí pouze opravená známka – pro nás je důležité, že se zlepšily znalosti žáka a jsou tedy na vyšší úrovni. Každá známka má váhu 1 – 10, podle obsažnosti zkoušení.
 • Klíčem ke kvalitnímu učení jsou pro nás hlavně smysluplnost, přiměřenost učiva a metod věku dítěte, svobodná volba postupu práce, vlastní aktivita dětí, spolupráce.

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA
 • vyplnění Elektronické přihlášky – zde,
 • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy), odevzdání v kanceláři školy,
 • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,
 • pohovor s rodiči a žákem,
 • výsledek rozdílové zkoušky (víceúrovňová)

(budou přijati pouze ti žáci, kteří se zvládnou začlenit do naší běžné výuky a zároveň žáci splňující zásady

slušného chování)

  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 18 ve třídě,
  • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%),
 • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

připravujeme