ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2018-03-22T12:49:37+00:00

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zlín – 11. 4. 2018, 14:30 – 18:00 

Uherské Hradiště – 12. 4. 2018, 15:00 – 18:00 

Rezervace času zápisu

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2018:

 •  dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012,
 •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

 VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2018 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

 

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci,
 • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
 • zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut),
 • při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy,
 • u zápisu je přítomno vedení školy a speciální pedagožka, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci,
 • motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ: 

 1. Podmínky pro přijetí

 • vyplnění elektronické přihlášky,

 • odevzdání vyplněné přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy a ke stažení níže), odevzdání v kanceláři školy,

 • rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování (popř. času),

 • absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu, přesné datum určí ředitel školy, zveřejní na  vyvěsí plakáty na www.academicschool.cz dveřích Academic School, Mateřské školy a základní školy, s.r.o.

 • školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu, rodič, školské poradenské zařízení PPP, SPC atd.,

 • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 18 žáků ve třídě,

 • je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%), vzhledem k zaměření školy – práce s nadanými,

 • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v základní škole.

 1. Preferenční kritéria

 • dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu,

 • docházka do mateřské školy Čtyřlístek, děti jsou zapsány v ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o.,

 • počet let docházky dítěte do mateřské školy Čtyřlístek a délka jeho pobytu v těchto dnech,

     (přednost při přijímání budou mít děti s vyšším počtem dnů docházky do MŠ a při rovnosti počtu těchto dní

      pak děti s delším pobytem v MŠ v těchto dnech)

 • v základní škole se již vzdělává starší sourozenec,

     (Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné ZŠ a MŠ.)

 • dítě se zúčastnilo s dobrým umístěním  soutěže „ Čmelda Pepík“, pořádané ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. nebo v „Logické olympiády“, pořádané Mensou ČR

      (Naše škola se profiluje prací s nadanými žáky a jejich vyhledáváním.)

 • datum podání žádosti – vyzvednutí registračního čísla.

 (Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech,  kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení podle předcházejících kritérií by bylo u všech žádosti shodné.)

a na závěr : V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
 • v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).