Strojní mechanik-zámečník 23-51-H/01

Podmínky přijetí:

Chlapci s ukončenou povinnou školní docházkou a zájmem o strojírenství jsou přijímání bez přijímacích zkoušek.

Charakteristika profese:

Zámečník – po zvládnutí základní rukodělné a strojní práce s kovy se zabývá zhotovováním kovových výrobků, při kterých řeže, piluje, seká, vrtá, brousí, svařuje, ohýbá, rovná apod., pozornost zaměří na obrábění a výrobu strojních součástí soustružením, frézováním.

Způsob ukončení:

Závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Uplatnění:

Ve strojírenských firmách soukromého i státního sektoru včetně práce v zahraničí. Po získání praxe v oboru je možnost samostatného živnostenského podnikání (výuční list podmínkou).

Možnost dalšího studia:

Úspěšní absolventi mohou pokračovat v naší škole nástavbovým studiem „Podnikání“ (ekonomicko-administrativní směr), ukončené maturitní zkouškou.

Školné:

bez školného

Výše finanční podpory žákům učebních oborů:

V rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“ je poskytováná přímá finanční podpora žákům denní formy studia učebních oborů poskytující střední vzdělání s výučním listem. (Viz. Stipendijní řád)

1. ročník 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1500 Kč (na konci školního roku)
2. ročník 400 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2500 Kč (na konci školního roku)
3. ročník 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5000 Kč (na konci školního roku)

Učební plán

Podle RVP 23-51-H/01 od 2009

A. Všeobecně vzdělávací předměty 1. 2. 3.
Český jazyk a literatura

ČJ

2 2 2
Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 1
Matematika M 2 2 2
Fyzika FY 2 1
Chemie CH 1
Základy ekologie EKO 1
Tělesná výchova TV 1 1 1
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1
13 10 9
B. Odborné předměty
Ekonomika EO 2
Technická dokumentace TD 2 1 1
Strojírenská technologie ST 2 1
Strojnictví STR 1 1,5
Technologie TE 2 2,5 3
6 5,5 7,5
C. Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 34 33 34