2. kolo přijímacího řízení

Academic School, Střední škola, s.r.o. zastoupená ředitelem školy Mgr. Romanem Cibulkou, MBA, Ph.D. v souladu s § 59, § 60 a § 165, bod 2, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou 27/2019 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Bližší podrobnosti a kritéria najdete ZDE

Informace k vyhlášení výsledků II. kola přijímacího řízení

 Vážení žáci a rodiče,

výsledky za 2. kolo přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 30. 06. 2021 a to na webových stránkách školy a také na úřední desce školy.

Zápisový lístek 

Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 pracovních dnů  po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (nejpozději do 14. 7. 2021). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Studenti, kteří jsou přijati do nástavbového studia, zápisový lístek neodevzdávají. Svůj úmysl nastoupit do 1. ročníku naší střední školy mohou doložit formou čestného prohlášení.

 

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D.

ředitel školy

Informace k vyhlášení výsledků I. kola přijímacího řízení
Vážení žáci a rodiče,
vzhledem k úpravám podmínek přijímacího řízení budou výsledky za 1. kolo přijímacího řízení vyhlášeny dne 19. 05. 2021 a to na webových stránkách a také na úřední desce školy.
Zápisový lístek 
Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 pracovních dnů  po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (nejpozději do 01. 06. 2021). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D.
ředitel školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022


Vážení rodiče, vážení uchazeči,
v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška na naší škole do maturitních oborů ani nástavbového studia nekoná.
Z rozhodnutí ředitele školy je tato zkouška nahrazena školní přijímací zkouškou z jazyka českého a matematiky. Přijímací zkouška z jazyka českého i matematiky bude zohledňovat situaci, která nastala v období Covid-19, kdy žáci současných 9. ročníků měli ztížené vzdělávací podmínky ve druhém pololetí 8. ročníku a současně i v prvním pololetí 9. ročníku.
Rovněž stejným způsobem budeme vnímat situaci u uchazečů do nástavbového studia. Školní přijímací zkouška bude v rozsahu didaktického testu Cermatu (jednotná přijímací zkouška).
Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Školní přijímací zkouška se uskuteční 19. a 20. 4. 2021.

Přijímací zkoušky na maturitní a nástavbové obory se konat nebudou, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání na jednotlivé obory bude nižší, než je ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Informace o nekonání školní přijímací zkoušky bude zveřejněna nejpozději do 8. 3. 2021 na webových stránkách školy www.academicschool.cz a uchazeči (o vzdělání) ji obdrží nejpozději do 19. 3. 2021.

Z hlediska dalšího vývoje v ekonomických a IT oborech se očekává růst zájmu o tyto specializované činnosti a pracovníky, kdy se předpokládá, že se budou ve společnosti otevírat nové příležitosti a možnosti a tím i nabízet větší uplatnění absolventům těchto oborů na pracovním trhu.

V následujících letech se očekává poptávka po kvalifikovaných odbornících,  a to jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti informačních technologií.

Všechny naše obory jsou vysoce specializované, se zaměřením i na jazykovou vybavenost absolventů a mají návaznost na nabízené obory VŠ, zejména na UTB ve Zlíně.

Jsme  připraveni akceptovat všechny vaše  individuální potřeby nejen při přijímacím řízení, ale i během  celého studia.

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D.

ředitel školy

Ve Zlíně, 29. 1. 2021

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – I. kolo najdete ZDE

Obecné informace najdete ZDE