POKYNY K PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM K PANDEMII COVID-19

Podmínky provozu a vnitřního režimu:

 1. Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví:
 2. Dodržování zásad osobní hygieny a hygieny v prostorách školy.
 3. Skupinová izolace, event. sociální distance – tedy dodržování odstupů mezi jednotlivými osobami.
 4. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. „semafor“. Dle aktuální situace.
 5. Škola zajistí dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod.  Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.
 1. Obecné informace k provozu školy:
 2. Od 1. září 2020 zahajujeme svoji činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy, nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
 3. Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd (viz https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstvazdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/). O konkrétním znění mimořádných opatření MZd bude vedení škol informováno prostřednictvím datových schránek“. 
 4. Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců nezletilých žáků školy (telefonní čísla a e-maily).
 5. Škola bude následně informovat aktuálně prostřednictvím elektronického systému Škola online o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Žáci musí být při absenci vždy řádně omluveni obvyklým způsobem.
 6. Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 7. Upozorňujeme zákonné zástupce žáků a zletilé žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nemohou do školy vstoupit.
 8. Doporučujeme, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze, v souladu s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu.
 9. Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle tzv. „semaforu“). Přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednávání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce.
 10. Je doporučeno pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou probíhat standardně.
 11. Vyhodnotíme a zvážíme nutnost a organizaci přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy COVID-19. 
 12. Doporučujeme minimalizovat vzájemný kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně se žáky SŠ.
 13. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním Školního vzdělávacího programu), budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků realizovaných aktivit.
 1. Organizace školy v závislosti na semaforu:
 2. Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. „semafor“: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Stupn%C4%9B-pohotovosti-vypl%C3%BDvaj%C3%ADc%C3%AD-z-aktu%C3%A1ln%C3%AD-epidemiologick%C3%A9-situace-k-14.-8.-2020.pdf
 1. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19:
 2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 3. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 
 4. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – škola má povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
 5. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
 6. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Zajistíme okamžitou izolaci žáka, jako vždy, abychom zabránili šíření infekčních nemocí.
 7. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace je vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nebude v době využití izolace používána dalšími osobami.
 8. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 9. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole, škola sama KHS nekontaktuje.
 10. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 11. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádných opatření KHS nebo plošných opatření MZd) nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné třídy. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Praktické vyučování  
 • Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování. 
 • Doporučuje se omezit kontakt se zahraničními zaměstnanci.
 • Možnosti výuky:
 1. prezenční výuka
 2. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Naše škola bude jako vždy poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
 • smíšená výuka
 • V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, zajišťuje škola DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání bude vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.
 • Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit. Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferujeme, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd.
 • distanční výuka
 • Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

PhDr. Věra Olšáková, ředitelka

31. 8. 2020