Podnikání (Nástavbové studium) 64-41-L/51

 

Charakteristika:

Obor je určen absolventům tříletých učebních oborů v oblasti technických, i oborů z oblasti obchodu a služeb, stavebnictví, potravinářství, zemědělství aj. Kromě rozšíření všeobecných znalostí je obor zaměřen na získání nových poznatků z okruhu technicko-hospodářských a ekonomických činností.

Podmínky přijetí:

Výběrové řízení na základě požadované dokumentace. Uchazeči odevzdají do 1. března přihlášku, ke které doloží ověřené kopie výučního listu a vysvědčení ze 3. ročníku a uhradí registrační poplatek ve výši 50,- Kč.

Forma studia:

– denní studium: 2 roky: 13 500,- Kč ročně
Školné se hradí ve dvou splátkách vždy na začátku pololetí.

Způsob ukončení:

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plán

ŠVP s platností od 1.9. 2010  (2011/2012  1. a 2. ročník)

A.Všeobecně vzdělávací předměty 1. 2.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3
Cizí jazyk AJ/NJ 3 3
Občanská nauka ON 1 1
Matematika M 3 3
Dějepis D 2 0
Tělesná výchova TV 2 2
Základy přírodních věd ZPV 2 2
     
B. Odborné předměty      
Informační a komunikační technologie IT 2 2
Ekonomika podniku EP 3 3
Účetnictví ÚČTO 3 3
Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2
Právo PN 2 2
Marketing a management MM 2 2
Psychologie PSY 2 0
Chod podniku CP 0 2
Zbožíznalství ZB 2 2
Kultura osobního projevu KOP 0 2
       
Celkem   34 34