Podnikání
–  dálkové studium

64 – 41 – L/51

Přijímací řízení probíhá na základě požadované dokumentace. Uchazeči odevzdávají do 1. března přihlášku, ke které doloží ověřené kopie výučního listu a vysvědčení ze 3. ročníku. Následuje úhrada registračního poplatku ve výši 50 Kč.

Studijní obor je určen absolventům tříletých studijních oborů – především technických, obchodu a služeb, stavebnictví, potravinářství, zemědělství aj. Kromě rozšíření všeobecných znalostí je obor zaměřen na získání nových poznatků z okruhu technicko-hospodářských a ekonomických činností.

Tříletý dálkový studijní obor je ukončen maturitní zkouškou.

Roční školné činí 15.000 Kč
Školné se hradí ve dvou splátkách vždy na začátku pololetí.

Učební plán