Podnikání (dálkové studium) 64-41-L/51

 

Charakteristika:

Obor je určen absolventům tříletých učebních oborů v oblasti technických, i oborů z oblasti obchodu a služeb, stavebnictví, potravinářství, zemědělství aj. Kromě rozšíření všeobecných znalostí je obor zaměřen na získání nových poznatků z okruhu technicko-hospodářských a ekonomických činností.

Podmínky přijetí:

Výběrové řízení na základě požadované dokumentace. Uchazeči odevzdají do 1. března přihlášku, ke které doloží ověřené kopie výučního listu a vysvědčení ze 3. ročníku a uhradí registrační poplatek ve výši 50,- Kč.

Forma studia:

– dálkové studium: 3 roky: 9 500,- Kč ročně
Školné se hradí ve dvou splátkách vždy na začátku pololetí.

Způsob ukončení:

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plán

ŠVP s platností 1.9. 2010

  1. 2. 3.
A.Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura ČJ 0,5(20) 0,5(20) 0,75(30)
Cizí jazyk AJ/NJ 0,5(20) 0,5(20) 0,75(30)
Občanská nauka ZSV 0,25(10) 0,25(10)
Dějepis D 0,25(10)
Matematika M 0,5(20) 0,5(20) 0,75(30)
Základy přírodních věd ZPV 0,5(20) 0,5(20)
       
B. Odborné předměty      
Informační a komunikační technologie IT 0,5(20) 0,5(20) 0,5(20)
Ekonomika podniku EP 0,5(20) 0,5(20) 0,5(20)
Účetnictví ÚČTO 0,5(20) 0,5(20) 0,5(20)
Písemná a elektronická komunikace PEK 0,25(10) 0,25(10) 0,25(10)
Marketing a management MM 0,25(10) 0,25(10) 0,5(20)
Právo PN 0,25(10) 0,25(10) 0,25(10)
Psychologie PSY 0,25(10)
Chod podniku CP 0,5(20)
Zbožíznalství) ZB 0,5(20) 0,25(10) 0,25(10)
Kultura osobního projevu KOP 0,25(10)    
       
Celkem (210) (210) (220)