Obchodník – Informatika a obchod 66-41-L/01

Podmínky přijetí:

Ukončení povinné školní docházky, dobré hodnocení v přijímacích testech doplněné pohovorem. Upřednostňujeme komunikativnost a zájem o obor.

Charakteristika oboru:

Osvojení teoretických vědomostí z oblasti informačních technologií a obchodu. Ovládání informačních technologií potřebných pro elektronické obchodování, elektronická písemná komunikace, tvorba www stránek, práce v grafických programech, vytváření webových prezentací na sociálních sítích (Facebook apod.), administrace e-shopu.

Žáci znají organizaci obchodu, obchodování, prodeje zboží a služeb, základy marketingu a jeho využití, mají znalosti z oblasti práva, obchodních transakcí a cestovního ruchu. Dále žáci získají praktické dovednosti v oblastech administrace e-shopu.

Možnost získání výučního listu:

Od šk. roku 2017/2018 bude školní vzdělávací program upraven tak, že žáci se budou moci ve 3. ročníku přihlásit k závěrečné zkoušce a získat výuční list.

Způsob ukončení:

4. ročník – maturitní zkouška, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Praxe:

Praxe probíhá v 1. až 3. ročníku každý týden ve spolupráci s firemními partnery školy (4 dny učení/ 1 den praxe). Ve 4. ročníku jsou žáci třikrát do roka vysláni na 1 týden do firem s elektronickým obchodem.

Uplatnění:

Administrátor elektronických obchodů, IT pracovník v obchodních společnostech, prodejnách, skladech, v odděleních marketingu i jako zástupci, inspektoři prodejen apod.

Možnost dalšího vzdělání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušky, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Bonus:

Výborní studenti mohou získat prospěchové stipendium vyplácené čtrtletně.

Školné: ročně 8.000,- Kč

 

 

 

 

Učební plán

Podle RVP Obchodník  –  od 1.9.2009

 

Všeobecně vzdělávací předměty 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 1 3 3 3 3
Cizí jazyk2 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1 1
Dějepis 1 1
Matematika 3 3 3 3
Základy přírodních věd 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
         
Odborné předměty        
Ekonomika 2 2 2 3
Obchodní provoz a logistika 1 1 1 1
Písemná komunikace 2 1
Účetnictví 3 3
Informační a kom. technologie 1 2 2 2
Psychologie obchodní činnosti 1
Management 1
Právní nauka 2
Zbožíznalství 2 2 2 2
Hospodářský zeměpis 1 1
Marketingové komunikace 2 2
         
C. Odborný výcvik 6(1) 6(1,5) 6(1,5) 3
         
Celkem 33 33 34 34