DALŠÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Mateřská škola ACADEMIC SCHOOL ve Zlíně sídlí spolu se základní školou ve společné budově na náměstí T. G. Masaryka 1279. Pro rodiče s dětmi předškolního i školního věku je tato skutečnost jistě z logistického hlediska výhodou. 

Základní výchovně vzdělávací program je v mateřské škole doplněn o výuku angličtiny

„Na základě nejnovějších lingvistických a psychologických výzkumů je dítě v tomto věku vlastně naprogramováno učit se řeč. Je to naprosto ideální doba k osvojování si jakékoliv řeči vůbec, v pozdějším věku (mezi 8. a 12. rokem věku dítěte) se vývoj řečových center v mozku již uzavírá! Jsme přesvědčeni, že jazyková výuka musí vycházet především z přirozeného osvojování si řeči. Děti jsou přece schopné velmi brzy porozumět významu sdělení a následně pak začít v daném jazyce komunikovat. Velice důležitá je volba metody výuky, ta musí být maximálně motivační,“ uvádí Marek Kadlec, ředitel společnosti Wattsenglish ČR a člen ČV OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire).

Vycházíme z metodiky výuky angličtiny v mateřské škole, kterou vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Je založena na základních principech – schopnost porozumět, využití her a pohybu, nepřímé učení (pohádky, říkanky apod.), rozvíjení představivosti, aktivace všech smyslů, střídání činností, upevňování látky (časté opakování), individuální přístup, užití cizího i mateřského jazyka (děti komunikují česky s českým učitelem, anglicky s rodilým mluvčím), pozitivní motivace (pochvala). 

Absolvování předškolního vzdělávání v mateřské škole Academic School s výukou angličtiny je výhodou, nikoli však podmínkou, pro zahájení povinné školní docházky v základní škole Academic School, jejíž profilací je rozšířená výuka cizím jazykům. Hned od prvního ročníku se pak žákům nabízí velmi intenzivní výuka angličtiny.

Mateřskou školu mohou navštěvovat dětí od dvou do šesti let. Provoz je od 7.00 do 17.00 hodin. Děti mají k dispozici venkovní sportoviště a dětské hřiště. Učitelky mateřské školy spolupracují s kolegy – speciálními pedagogy – ze školy základní. Škola nabízí i logopedickou péči (spolupráce s rodiči). 

Děti předškolního věku se v posledním roce mateřské školy intenzivně připravují pro zahájení povinné školní docházky – procvičují zejména správnou výslovnost, koncentraci, hrubou a jemnou motoriku, matematické představy, sociální dovednosti apod.

CHCETE K NÁM PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ Zlín

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém, ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky, výuka plavání a bruslení, MŠ otevřena od 7.00 do 17 hodin, jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je 90 Kč za den (přesnídávka, oběd, svačina, pitní režim po celý den), tedy cca 1800 Kč měsíčně.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 96 000 Kč 8 000 Kč* 0Kč
2. dítě 84 000 Kč 7 000 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 72 000 Kč 6 000 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

*     8 000 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

**   7 000 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

***6 000 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

Po dobu celých letních školních prázdnin zajišťujeme hlídání dětí .

Poskytované slevy a stipendia (např. při zápisu sourozenců do školy, apod.) jsou posuzovány individuálně.

Potvrzení lékaře_MŠ Zlín

Žádost o přijetí_MŠ Zlín

Zápisní_list_MŠ_Zlín

Základní informace a kritéria přijetí do mateřské školy 2019/2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 •         do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2019 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu:

 •         k zápisu přicházejí zákonní zástupci
 •         předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 •         každé dítě obdrží přidělené registrační číslo

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 •         odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy (možnost vyzvednutí v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www)
 •         odevzdání Potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování – potvrzeno pediatrem dítěte (možno vyzvednout v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www) – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2019 dosáhnou 5ti let)
 •         děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 15 dětí, běžná třída 20 dětí)
 •         je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 •         oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole
 1. B) Preferenční kritéria
 •         v mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ)
 •         věk dítěte, přednost mají děti starší
 •         datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky

(jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí)

Formální část zápisu

 •         Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Potvrzení lékaře (lze stáhnout), Zápisní list (lze stáhnout)
 •         Obdrží registrační číslo dítěte
 •         Předloží rodný list dítěte
 •         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na www.academicschool.cz  zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 10.4.2019 v Uherském Hradišti

PhDr. Věra Olšáková

ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.