MŠ Zlín – bilingvní 2018-10-04T12:17:09+00:00

Mateřská školka (hlídací centrum) ACADEMIC SCHOOL ve Zlíně vznikla v centru Zlína (náměstí T. G. Masaryka 1279) a zahájila provoz v září 2017. Všem dětem školka zajistí bezpečné a inspirující prostředí založené na spolupráci školy, rodiny, komunity a partnerů. Děti se setkávají v malé skupině s ohledem na individuální potřeby a nadání každého dítěte. Bude se jednat o moderní formu vzdělávání v českém a souběžně i v anglickém jazyce s rodilým mluvčím.

Kapacita mateřské školky – hlídacího centra s dvojjazyčným programem je max. 12 dětí ve věku 3-6 let (smíšená třída).

REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE (HLÍDACÍM CENTRU)

7:00 – 8:30
příchod dětí, hry

8:30 – 9:00
průběžná svačina podle potřeb dětí, jídlo zabezpečuje kuchyň

9:00 – 10:00
rituální hlas zvonečku svolává děti do kruhu, kde si předáváme prožitky z dopoledních činností. Součástí tohoto shrnutí bývá komunitní kruh,  rozšiřování, upevňování a ověřování nabytých zkušeností a vědomostí, diskuse, pohybové a hudebně pohybové hry

Děti jsou rozděleny do skupin, ve kterých pracují:
– výchovně-vzdělávací program,
– výtvarná činnost,
Při těchto činnostech pracují děti ve skupinkách, komunikace jak v českém jazyce, tak v anglickém s rodilou mluvčí.

10:00 – 11:30
pobyt venku – uskutečňuje se v rámci otužování i za nepříznivého počasí

11:45 – 13:00
oběd – usedáme k již připravené polévce, ale druhé jídlo si děti společně s příbory chystají samy umývání zubů, příprava na odpočinek na lehátkách – cílená relaxace s hudbou, předčítání pohádek

předškoláci nemusí odpočívat – pracují na úkolech pro předškoláky

od 13:45
průběžné vstávání dle potřeb dětí (po dohodě s rodiči) – klidové aktivity nespících dětí

od 14:15
průběžná odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí a možnost pokračovat v započatých pracích dne

14:15 – 17:00
spontánní aktivity dětí
výtvarná činnost, práce s předškoláky
keramika, pohybové aktivity (za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy)

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ Zlín

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém, ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky, výuka plavání a bruslení, MŠ otevřena od 7.00 do 17 hodin, jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je 90 Kč za den (přesnídávka, oběd, svačina, pitní režim po celý den), tedy cca 1600 Kč měsíčně.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
jedno dítě 96 000 Kč 8 000 Kč* 0 Kč
sourozenec 84 000 Kč 7 000 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
každý další sourozenec 72 000 Kč 6 000 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

*     8 000 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019

**   7 000 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019

***6 000 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019

Po dobu celých letních školních prázdnin zajišťujeme hlídání dětí .

Pro stávající žáky, kteří mají zavádějící školné 5 000,- je tato částka fixována na tři školní roky. Tedy včetně školního roku 2019 – 2020.

Jednorázová sleva při jednorázové platbě školného na celý rok………….1000 Kč.

Poskytované slevy a stipendia (např. při zápisu sourozenců do školy, apod.) jsou posuzovány individuálně.

Potvrzení lékaře_MŠ Zlín

Žádost o přijetí_MŠ Zlín

Základní informace a kritéria pro přijetí do mateřské školy

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 •         do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2018 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu:

 •         k zápisu přicházejí zákonní zástupci
 •         předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 •         každé dítě obdrží přidělené registrační číslo

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 •         odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy (možnost vyzvednutí v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www)
 •         odevzdání Potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování – potvrzeno pediatrem dítěte (možno vyzvednout v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www) – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2018 dosáhnou 5ti let)
 •         děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 15 dětí, běžná třída 20 dětí)
 •         je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 •         oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole
 1. B) Preferenční kritéria
 •         v mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ)
 •         věk dítěte, přednost mají děti starší
 •         datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky

(jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí)

Formální část zápisu

 •         Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Potvrzení lékaře (lze stáhnout)
 •         Obdrží registrační číslo dítěte
 •         Předloží rodný list dítěte
 •         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na www.academicschool.cz  zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 12.4.2018 v Uherském Hradišti

PhDr. Věra Olšáková

ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.