Mateřská škola ACADEMIC SCHOOL ve Zlíně sídlí v centru Zlína (náměstí T. G. Masaryka 1279). Všem dětem školka zajišťuje bezpečné a inspirující prostředí založené na spolupráci školy, rodiny, komunity a partnerů. Děti se setkávají v malé skupině s ohledem na individuální potřeby a nadání každého dítěte. Jedná se o moderní formu vzdělávání v českém a souběžně i v anglickém jazyce s rodilým mluvčím.

Kapacita mateřské školy s dvojjazyčným programem je max. 16 dětí ve věku 2-6 let (smíšená třída). Škola je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

CHCETE K NÁM PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ Zlín

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém, ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky, výuka plavání a bruslení, MŠ otevřena od 7.00 do 17 hodin, jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je 90 Kč za den (přesnídávka, oběd, svačina, pitní režim po celý den), tedy cca 1800 Kč měsíčně.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 96 000 Kč 8 000 Kč* 0Kč
2. dítě 84 000 Kč 7 000 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 72 000 Kč 6 000 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

*     8 000 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

**   7 000 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

***6 000 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

Po dobu celých letních školních prázdnin zajišťujeme hlídání dětí .

Poskytované slevy a stipendia (např. při zápisu sourozenců do školy, apod.) jsou posuzovány individuálně.

Potvrzení lékaře_MŠ Zlín

Žádost o přijetí_MŠ Zlín

Zápisní_list_MŠ_Zlín

Základní informace a kritéria přijetí do mateřské školy 2019/2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 •         do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2019 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu:

 •         k zápisu přicházejí zákonní zástupci
 •         předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 •         každé dítě obdrží přidělené registrační číslo

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 •         odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy (možnost vyzvednutí v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www)
 •         odevzdání Potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování – potvrzeno pediatrem dítěte (možno vyzvednout v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www) – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2019 dosáhnou 5ti let)
 •         děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 15 dětí, běžná třída 20 dětí)
 •         je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 •         oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole
 1. B) Preferenční kritéria
 •         v mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ)
 •         věk dítěte, přednost mají děti starší
 •         datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky

(jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí)

Formální část zápisu

 •         Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Potvrzení lékaře (lze stáhnout), Zápisní list (lze stáhnout)
 •         Obdrží registrační číslo dítěte
 •         Předloží rodný list dítěte
 •         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na www.academicschool.cz  zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 10.4.2019 v Uherském Hradišti

PhDr. Věra Olšáková

ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.