Mateřská škola ACADEMIC SCHOOL ve Zlíně sídlí spolu se základní školou ve společné budově na náměstí T. G. Masaryka 1279. Pro rodiče s dětmi předškolního i školního věku je tato skutečnost jistě z logistického hlediska výhodou. 

Základní výchovně vzdělávací program je v mateřské škole doplněn o výuku angličtiny

„Na základě nejnovějších lingvistických a psychologických výzkumů je dítě v tomto věku vlastně naprogramováno učit se řeč. Je to naprosto ideální doba k osvojování si jakékoliv řeči vůbec, v pozdějším věku (mezi 8. a 12. rokem věku dítěte) se vývoj řečových center v mozku již uzavírá! Jsme přesvědčeni, že jazyková výuka musí vycházet především z přirozeného osvojování si řeči. Děti jsou přece schopné velmi brzy porozumět významu sdělení a následně pak začít v daném jazyce komunikovat. Velice důležitá je volba metody výuky, ta musí být maximálně motivační,“ uvádí Marek Kadlec, ředitel společnosti Wattsenglish ČR a člen ČV OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire).

Vycházíme z metodiky výuky angličtiny v mateřské škole, kterou vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Je založena na základních principech – schopnost porozumět, využití her a pohybu, nepřímé učení (pohádky, říkanky apod.), rozvíjení představivosti, aktivace všech smyslů, střídání činností, upevňování látky (časté opakování), individuální přístup, užití cizího i mateřského jazyka (děti komunikují česky s českým učitelem, anglicky s rodilým mluvčím), pozitivní motivace (pochvala). 

Absolvování předškolního vzdělávání v mateřské škole Academic School s výukou angličtiny je výhodou, nikoli však podmínkou, pro zahájení povinné školní docházky v základní škole Academic School, jejíž profilací je rozšířená výuka cizím jazykům. Hned od prvního ročníku se pak žákům nabízí velmi intenzivní výuka angličtiny.

Mateřskou školu mohou navštěvovat dětí od dvou do šesti let. Provoz je od 7.00 do 17.00 hodin. Děti mají k dispozici venkovní sportoviště a dětské hřiště. Učitelky mateřské školy spolupracují s kolegy – speciálními pedagogy – ze školy základní. Škola nabízí i logopedickou péči (spolupráce s rodiči). 

Děti předškolního věku se v posledním roce mateřské školy intenzivně připravují pro zahájení povinné školní docházky – procvičují zejména správnou výslovnost, koncentraci, hrubou a jemnou motoriku, matematické představy, sociální dovednosti apod.

CHCETE K NÁM PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ Zlín – školné na rok 2020/2021

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém, ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky, výuka plavání a bruslení, MŠ otevřena od 7.00 do 17 hodin, jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je 90 Kč za den (přesnídávka, oběd, svačina, pitní režim po celý den), tedy cca 1800 Kč měsíčně.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 96 000 Kč 8 000 Kč* 0 Kč
2. dítě 84 000 Kč 7 000 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 72 000 Kč 6 000 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

*     8 000 Kč měsíčně za září 2020 – srpen 2021

**   7 000 Kč měsíčně za září 2020 – srpen 2021

***6 000 Kč měsíčně za září 2020 – srpen 2021

Po dobu celých letních školních prázdnin zajišťujeme hlídání dětí .

Poskytované slevy a stipendia (např. při zápisu sourozenců do školy, apod.) jsou posuzovány individuálně.

Čestné prohlášení očkování

Žádost o přijetí_MŠ Zlín

Zápisní_list_MŠ_Zlín

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/2022

Základní informace

 •         do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2021 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v naší mateřské škole v období od 2. května 2021 do 16. května 2021. Rodiče podají žádost o přijetí a k tomu doloží požadované přílohy (čestné prohlášení o očkování, zápisní list, rodný list).

Podání žádosti o přijetí – FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání – je nutné si předem dohodnout předání na e-mailu: romana.zackova@academicschool.cz.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte – VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ ZDE

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Kritéria přijetí:

A) Podmínky pro přijetí

 • odevzdání vyplněné Žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy
 • odevzdání Čestného prohlášení, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádného očkování – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let)
 • odevzdání Zápisního listu (vzor ke stažení ZDE)
 • registrace k zápisu elektronicky na tomto odkazu 
 • děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 16 dětí)
 • je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 • oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole

B) Preferenční kritéria

 • v mateřské nebo základní škole ACADEMIC SCHOOL se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné školy)
 • věk dítěte, přednost mají děti starší
 • datum podání žádosti, datum podání elektronické registrace

(Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí.)

Formální část zápisu

 • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyplněné Čestné prohlášení o očkování a kopie očkovacího průkazu, Zápisní list a kopie rodného listu dítěte.
 • Obdrží registrační číslo dítěte na základě registrace tomto odkazu.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na těchto internetových stránkách zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci podepsali oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.