MŠ Mařatice – běžná 2018-04-25T19:07:04+00:00

Moderní mateřská škola s jedinečnými přístupy a více než 20 letou tradicí

Mateřská škola pro děti vytváří rodinné neohrožující prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností – každé dítě je přijímáno jako osobnost, posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory.
Ve školkách se děti postupně seznamují s angličtinou, v Mařaticích je od září 2017 otevřena první vícejazyčná třída s rodilým mluvčím.

 

Individuální přístup 

 • třídy naplňujeme do maximálního počtu 25 dětí, v Kunovicích max.14 dětí. Při dopoledním programu (výchovně-vzdělávací program, výtvarná výchova) jsou přítomny vždy 2 učitelky, které pracují s dětmi ve skupinkách. Průměrný počet dětí ve skupince je 8 – 10
 • pro každé dítě umožňujeme postupnou adaptaci s rodičem – dle domluvy můžete docházet se svým dítětem do mateřské školy

Rodinné neohrožující prostředí

 • pro děti vytváříme rodinné neohrožující prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností
 • každé dítě přijímáme jako osobnost
 • posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory
 • děti oslovují učitelky „teto“ a tykají, což posiluje důvěru mezi pedagogem a dítětem
 • spolupracujeme s rodinou – respektujeme Váš životní styl, styl výchovy, stravovací návyky, zájmy, koníčky a rodinné tradice
 • respektujeme individuální potřeby dítěte

Spolupráce se zahraničními mateřskými školami

 • spolupracujeme s pedagogy ze zahraničí – Velká Británie, Finsko, Německo, Litva, Itálie, Francie, Holandsko
 • do těchto mateřských škol jezdíme na stáže

Nadstandardní komunikace s rodiči

 • při nástupu dětí rodiče vyplňují dotazník, který nám pomáhá dodržovat zvyky a životní styl rodiny
 • e-mailová komunikace – plán měsíce, organizace jednotlivých akcí
 • individuální konzultace s jednotlivými pedagogy
 • odhlašování stravy elektronicky

Celoroční provoz

 • máme otevřeno celý rok, včetně podzimních, jarních prázdnin a letních prázdnin
 • v hlavní prázdniny bude vždy zajištěna jedna mateřská škola, která zůstane otevřena

Prodloužená otevírací doba

 • 6:00 – 18:00

Nadstandardní práce s předškoláky

 • děti mají vytvořená svá portfolia, do kterých si zakládají veškeré materiály
 • spolupracujeme s pedagogem ze základní školy
 • každý den s dětmi individuálně pracujeme a nabízíme pracovní listy připravené každému „na míru“ (grafomotorické cviky, rozvoj logického myšlení, prvopočátky čtení a psaní, správný úchop)
 • výškově uzpůsobený nábytek (stoly, židle)
 • interaktivní materiály

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ UH Mařatice – běžná třída

Cena zahrnuje: výuku, bruslení dětí (předškolní děti), pojištění dětí, výtvarné potřeby, částečné plavání v MŠ, otevřeno od 6 hodin do 18 hodin, celoroční provoz.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je cca do 1 000,- Kč za celodenní stravování.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
jedno dítě 24 000 Kč 2 000 Kč* 0 Kč
sourozenec 15 600 Kč 1 300 Kč** 8 400 Kč (700 Kč měsíčně)
každý další sourozenec 9  600 Kč    800 Kč*** 14 400 Kč (1 200 Kč měsíčně)

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

*     2 000 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019

**   1 300 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019

***    800 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019

Žádost o přijetí_MŠ Mařatice

Potvrzení lékaře_MŠ Mařatice

Základní informace a kritéria pro přijetí do mateřské školy

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 •         do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2018 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu:

 •         k zápisu přicházejí zákonní zástupci
 •         předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 •         každé dítě obdrží přidělené registrační číslo

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 •         odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy (možnost vyzvednutí v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www)
 •         odevzdání Potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování – potvrzeno pediatrem dítěte (možno vyzvednout v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www) – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2018 dosáhnou 5ti let)
 •         děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 15 dětí, běžná třída 20 dětí)
 •         je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 •         oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole
 1. B) Preferenční kritéria
 •         v mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ)
 •         věk dítěte, přednost mají děti starší
 •         datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky

(jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí)

Formální část zápisu

 •         Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Potvrzení lékaře (lze stáhnout)
 •         Obdrží registrační číslo dítěte
 •         Předloží rodný list dítěte
 •         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na www.academicschool.cz  zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 12.4.2018 v Uherském Hradišti

PhDr. Věra Olšáková

ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.