Zásady ochrany osobních údajů Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Academic School s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje výhradně v souladu s  Obecným nařízení Evropské unie (EU) na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR) a platnou českou legislativou. Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů za tímto účelem jmenujeme Pověřence pro ochranu osobních údajů. Tento dokument je obecně platný pro Academic School s.r.o. a týká se ochrany osobních údajů fyzických osob (subjektu údajů) a vztahuje se k níže uvedeným účelům zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů zaměstnanců organizace se řídí vnitřními předpisy.

Informace o Správci

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.

IČO: 25349520

Sídlo: Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště – Mařatice, 686 01

Informace o Pověřenci pro ochranu osobních údajů

Libor Nožička

Email: dpo@academicschool.cz

Tel: +420 576 519 343  v pracovních dnech 9:00 až 16:00

Sídlo: Uherské Hradiště, Jaktáře 1475, PSČ 686 05

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování, doba uložení

Vaše osobní údaje zpracováváme za účely:

-provoz  Základní školy, osobní údaje žáků a zákonných zástupců, plnění právních povinností dle GDPR kapitola 5 článek 6,1c

v rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • adresa trvalého/přechodného bydliště
 • datum a místo narození
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • údaje o zdravotní způsobilosti
 • údaje o zdravotním postižení
 • údaje o zákonných zástupcích
 • lékařské zprávy žáků

Dle legislativy:

 • 28 a násl zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • 36 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • Vyhláška č. č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnost
 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., O podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., O vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • 9 až § 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • 60a č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., O přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., O školním stravování
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Zákon č. 306/1999 Sb., O poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Doba uložení: dle platné legislativy

 

-provoz  Mateřské školy, osobní údaje žáků a zákonných zástupců, plnění právních povinností dle GDPR kapitola 5 článek 6,1c

v rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • adresa trvalého/přechodného bydliště
 • datum a místo narození
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • údaje o zdravotní pojišťovně
 • údaje o zdravotní způsobilosti
 • údaje o zdravotním postižení
 • údaje o zákonných zástupcích
 • lékařské zprávy dětí
 • informace o očkování

Dle legislativy:

 • § 28 a násl zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • § 33 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., O předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., O školním stravování
 • Zákon č. 306/1999 Sb., O poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Doba uložení: dle platné legislativy

 

-provoz  Školní družiny a klubu, osobní údaje žáků a zákonných zástupců, plnění právních povinností dle GDPR kapitola 5 článek 6,1c

v rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • adresa trvalého/přechodného bydliště
 • datum a místo narození
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • údaje o zdravotní způsobilosti
 • údaje o zdravotním postižení
 • údaje o zákonných zástupcích
 • lékařské zprávy žáků

Dle legislativy:

 • § 111 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnost
 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., O podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., O vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • § 9 až § 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Doba uložení: dle platné legislativy

 

-osobní údaje shromažďované za účelem kontaktovat zákonné zástupce v oprávněném zájmu správce pro naléhavé případy a případy týkajících se výchovně-vzdělávacích procesů, osobní údaje žáků a zákonných zástupců, dle GDPR kapitola 5 článek 6,1f

v rozsahu:

 • jméno, příjmení žáka
 • jméno, příjmení zákonného zástupce
 • rodné číslo žáka
 • pojišťovna
 • trvalé bydliště
 • zdravotní stav žáka
 • soukromé telefonní číslo zákonných zástupců

Doba uložení: po dobu školní docházky žáka

 

-osobní údaje shromažďované za účelem vyzvedávání žáků (ze školní družiny/školního klubu), osobní údaje žáků a zákonných zástupců, v oprávněném zájmu správce dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1f

v rozsahu:

 • jméno, příjmení žáka
 • jméno, příjmení zákonného zástupce

Doba uložení: po dobu docházky žáka

 

-osobní údaje sbírané za účely plateb školného a poplatků, osobní údaje zákonných zástupců, právní základ smluvní dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1b

v rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • číslo účtu zákonného zástupce

Doba uložení: dle platné legislativy

 

-osobní údaje žáků používané se souhlasem jejich zákonných zástupců za účely: pořádání školních a mimoškolních akcí, výchovně vzdělávacích akcí, pro účast na výcvikových kurzech, exkurzích, soutěžích, pro úrazové pojištění žáků a jiné účely související s běžným chodem školy, osobní údaje žáků, dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1a

v rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • datum narození

Doba uložení: po dobu platnosti souhlasu

 

obrazové, zvukové anebo zvukově-obrazové snímky pořizované se souhlasem zákonných zástupců z  průběhu vyučování a ze školních akcí za účelem propagace školy, zpravodajství, propagace konání dalších akcí a za dalšími obdobnými účely, osobní údaje žáků, dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1a

v rozsahu:

 • dle použité techniky záznamu (obraz, zvuk)

Doba uložení: po dobu platnosti souhlasu

 

-osobní údaje žáků používané pro účely výuky (5. – 9. ročník ZŠ) – k založení školní emailové adresy, osobní údaje žáků, dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1f

v rozsahu:

 • jméno, příjmení

Doba uložení: po dobu školní docházky

 

-Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., Zlín, provozuje jako správce kamerový systém bez záznamu. Zpracovatelem kamerového záznamu je GAN a.s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60746602.

 

Zpracovatelé osobních údajů

Škola pro zajištění svého běžného provozu spolupracuje s dodavateli různého spektra služeb. Jde např. o dodavatele obědového systému, systémů kontrolujících vstupy apod. Vždy vybíráme společnosti, které zabezpečí technickou a organizační ochranu osobních údajů na základě nám poskytnutých záruk a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Příjemci osobních údajů

Na základě platné legislativy předáváme osobní údaje těmto příjemcům: zdravotním pojišťovnám, PPP, SPC, SVP, OSPOD.

Osobní údaje Vašeho dítěte mohou být dále předány spolupracujícím společnostem a to výhradně za účely uvedenými v souhlasu, který udělujete pro Vaše dítě. Tyto předávané údaje slouží např. k pořádání kurzů a exkurzí. Jakékoliv předání jiným společnostem za účelem např. marketingu není naší školou prováděno.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím

Osobní údaje Vašich dětí mohou být předávány do třetích zemí výhradně za účelem účasti na školních akcí pořádaných v třetích zemích za účasti Vašeho dítěte. Vždy dbáme při jednotlivých předáních na Vaši informovanost o této skutečnosti. V případě potřeby předání osobních údajů Vašeho dítěte do třetích zemí např. z důvodu stěhování toto řešíme individuálně na základě Vaší žádosti.

 

Práva subjektu osobních údajů a jejich uplatnění

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda a které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k jednotlivým účelům.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud jsou osobní údaje, které o Vás vedeme nepřesné či neúplné, máte právo požádat o jejich aktualizaci a opravu.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou již potřebné pro účel pro které jsou zpracovávány, domníváte se že byly zpracovány protiprávně anebo jste v minulosti odvolali souhlas s jejich zpracování k danému účelu.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje vymazány a požadujete jejich zachování např. z důvodů výkonu a obhajoby právních nároků, a to i v případě že je jejich zpracování protiprávní, Vaše osobní údaje nejsou přesné, nebo jste vznesl/a námitku a není jasné, zda Váš oprávněný zájem převažuje nad našimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo požadovat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro případ předaní Vašich osobních údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech jejich zpracování v oprávněném zájmu správce.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě že jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účely, které souhlas vyžadují, máte právo jej kdykoliv odvolat. Toto je možno provést buď osobně v kanceláři školy (Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště), prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

 

Uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv se prosím obracejte na:

– linku+ 420 576 519 343

– emailem na dpo@academicschool.cz

Na Vaše žádosti budeme reagovat nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte jakýkoliv dotaz k ochraně osobních údajů v našich školských zařízeních, obracejte se prosím na + 420 576 519 343 v době od 8:00 do 16:00, nebo email dpo@academicschool.cz

Dále máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel s Obecného nařízení Evropské unie (EU) na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR) a platné české legislativy.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111