Ekonomika a podnikání – Technické a informační služby 63-41-M/01

 

Podmínky přijetí:

Úspěšné ukončení povinné školní docházky, dobré hodnocení v přijímacích testech doplněné pohovorem. Upřednostňujeme komunikativnost a zájem o obor.

Charakteristika oboru:

Studium je určeno pro zájemce v oboru informačních technologií. Náplň výuky vychází ze zvládnutí základů elektroniky a číslicové techniky.  Ve vyšších ročnících studia je důraz kladen na osvojení technik práce s počítačovou sítí, konfiguravání hardwaru, programováním, ale i tvorbou technických dokumentů. Žáci v průběhu studia využívají nejmodernější programy a technologie. Po celou délku studia jsou vyučovány dva cizí jazyky. Škola organizuje 3x ročně odborné stáže v zahraničí se získáním Europassu – certifikátu o stážích uznávaného v zemích Evropské unie. V neposlední řadě je tento obor výjimečný také náplní netechnických předmětů výuky.

Způsob ukončení:

Maturitní zkouškou z jazyka českého, jednoho volitelného předmětu a odborných předmětů. Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Praxe:

Praxe probíhá 1x týdně 2hod v dílnách a laboratořích školy. V rámci rozvrhu mají další 4hod týdně informační a výpočetní techniku. Na  konci každého roku jsou žáci vysláni na 1 týden do firem.

Uplatnění:

Absolvent je schopen kvalifikovaně vykonávat práce technickohospodářského charakteru, může se uplatnit jako administrátor nebo správce operačních systému nebo databází, ale teké na pozicích grafiků nebo webdesignerů.

Možnost dalšího vzdělání:

European Computer Driving Licence je mezinárodní certifikát, který je v rámci EU považován jako standart základní počítačové vzdělanosti. V EU je certifikát nutností při nástupu do zaměstnání ve státní správě. Je to jediný mezinárodně uznávaný doklad o získání základního počítačového vzdělání. Během studia bude možné tento doklad získat. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studii na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Školné:

ročně Kč 9000,-

Učební plán

s platností od 1. 9. 2009

 

Všeobecné povinné předměty 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
První cizí jazyk 3 3 3 3
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1 1
Dějepis 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Fyzika 2 2
Chemie 2 2
Ekologie 1
         
Odborné povinné předměty        
         
Informatika a výpočetní technika 2 4 4 2
Ekonomika 1 1 2 2
Hospodářský zeměpis 2
Technika administrativy 2 1 1 1
Hospodářská korespondence 2 2
Zbožíznalství 1 1 1 1,5
Praxe 2 2
Výuka programování   2    
Praktická cvičení 2      
Konverzace v cizím jazyce     2 2
Účetnictví     2 2,5
Právní nauka       2
Psychologie práce       2
Marketing       2
Management     2  

Celkem

29 33 33 34